វិទ្យាស្ថាន Korean Business Research Institute បាន​បញ្ចេញ​នូវ​ចំណាត់​ថ្នាក់​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រីកូរ៉េ​។ ចំណាត់​ថ្នាក់​ទាំង​នេះ​ត្រូ​វ​បាន​អនុម័ត​លើ​ការ​វិភាគ​ចំពោះ​មតិ​ចូល​រួម​របស់​អតិថិជន វត្ត​មាន​របស់​ពួក​គេ​លើ​សារ​ព័ត៌មាន ប្រតិ​កម្ម​ និង​សន្ទទស្សន៍​សហគមន៍​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​ផ្សេងៗ​ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ទិន្នន័យ​ទាំង​​ស្រុង​ប្រមូល​បាន​ចាប់​ពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា។​

​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​ទើប​រះ​មិន​បានយូរប៉ុន្មាន​  aespa  បាន​នៅកំពូល​តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្នុងខែ​នេះ​បន្ទាប់ពីកើន​បាន 655.91  ភាគរយ​លើ​សន្ទទស្សន៍​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​កេរ្តិ៍​របស់​ពួក​គេ​តាំង​ពីខេឧសភា​។ សន្ទទស្សន៍​សរុប​របស់​ក្រុម​នេះ​គឺ 3,553,551 សម្រាប់ខែមិថុនា​។​

ឃ្លា​ទាំង​ឡាយ​ដែល​មាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ក្នុងការ​វិភាគ​ពាក្យ​គន្លឺះ​របស់ aespa មាន​ដូច​ជា “Next Level,” “Billboard,” and “universe,” ខណៈ​ពាក្យ​ទាក់​ទង​មួយ​ចំនួន​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់ខ្ពស់​មាន​ដូច​ជា “release,” “surpass,” និង “enter”។ ការ​វិភាគពី​ចំណុច​វិជ្ជ​មាន និង​អវិជ្ជមានរបស់​ក្រុម​នេះ​បង្ហាញ​ថា ពួក​គេ​ទទួលបាន 73.54 ភាគ​រយ​ជា​ប្រតិ​កម្ម​វិជ្ជមាន​។​

ទន្ទឹមនឹង​នេះ ក្រុម Brave Girls  បាន​ជាប់ចំណាត់​ថ្នាក់លេខ ២ ដោយ​ទទួល​បាន 3,299,237  ពិន្ទុសម្រាប់ខែនេះ។ ក្រុម TWICE ជាប់លេខ ៣ ទទួល​បាន 2,950,127 ពិន្ទុ ដោយកើន​ពិន្ទុបាន 56.69  ភាគរយ​លើ​ពិន្ទុ​របស់​ពួក​គេ​ក្នុងខែឧសភា៕

 1. aespa
 2. Brave Girls
 3. TWICE
 4. Oh My Girl
 5. BLACKPINK
 6. Red Velvet
 7. ITZY
 8. MAMAMOO
 9. Rocket Punch
 10. STAYC
 11. fromis_9
 12. WJSN
 13. Girls’ Generation
 14. woo!ah!
 15. Lovelyz
 16. HOT ISSUE
 17. LABOUM
 18. APRIL
 19. Bling Bling
 20. (G)I-DLE
 21. DIA
 22. STELLAR
 23. LOONA
 24. cignature
 25. Dreamcatcher
 26. Weeekly
 27. After School
 28. Apink
 29. GWSN
 30. TRI.BE

 

ប្រភព៖ soompi

(Number Of Views: 5,212 times)