ឆ្នាំ​២០២១​ បាន​រយៈ​ពេលកន្លះ​ឆ្នាំ​ហើយ​ មាន​ក្រុ​ម​ចម្រៀង​ស្រី​កូរ៉េ និង​តារា​​ចម្រៀង​ស្រី​ទោល​​ទើប​រះ និង​បាន​ប្រឡូក​យូរ​ហើយ​ជា​ច្រើន​បាន​វិល​វិញ​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំជួល​ចិត្ត​។ ការ​លក់​អាល់ប៊ុម​កើន​ឡើង​ជា​លំដាប់​បើ​ទោះ​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​មួយ​ចំនួន​បំបែក​កំណត់ត្រា​របស់​ពួក​គេ​តាម​អនឡាញ​ក៏ដោយ​! ទាំង​នេះ​ជា​អាល់ប៊ុម​ទាំង ២០ ដែល​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​។​

1. R by Rosé

ចេញ​ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “On The Ground” អាល់ប៊ុម R លក់បាន  473.0k  តាំង​ពីចេញ​។​

2. Lilac by IU

ចេញ​ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Lilac” អាល់ប៊ុម Lilac លក់បាន  4378.9k តាំង​ពីចេញ​។​

3. Guess Who? by ITZY

ចេញ​ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Mafia in the Morning” អាល់ប៊ុម Guess Who? លក់បាន  330.1k តាំង​ពីចេញ​។​

4. I Burn by (G)I-DLE

ចេញ​ថ្ងៃទី១១ ខែមករា​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “HWAA” អាល់ប៊ុម I Burn លក់បាន  202.6k  តាំង​ពីចេញ​។​

5. Like Water by Wendy

ចេញ​ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា​​​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Like Water” អាល់ប៊ុម Like Water លក់បាន  169.7k   តាំង​ពីចេញ​។​

6. Dystopia: Road to Utopia by Dreamcatcher

ចេញ​ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា​​​​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Odd Eye” អាល់ប៊ុម Dystopia: Road to Utopia លក់បាន  126.6k តាំង​ពីចេញ​។

7. Dear OhMyGirl by OH MY GIRL

ចេញ​ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា​​​​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Dun Dun Dance”អាល់ប៊ុម Dear OhMyGirl លក់បាន   93.9k តាំង​ពីចេញ​។

8. Unnatural by Cosmic Girl

ចេញ​ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា​​​​​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Unnatural” អាល់ប៊ុម Unnatural លក់បាន  92.0k តាំង​ពីចេញ​។

9. Hello by Joy

ចេញ​ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Hello” អាល់ប៊ុម Hello លក់បាន  72.7k តាំង​ពីចេញ​។

10. Redd by Wheein

ចេញ​ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Water Color” អាល់ប៊ុម Reddលក់បាន  72.7k តាំង​ពីចេញ​។

11. Staydom by STAYC

ចេញ​ថ្ងៃទី៨ ខែមេសា​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “ASAP” អាល់ប៊ុម Staydom លក់បាន  69.4k តាំង​ពីចេញ​។

12. WAW by MAMAMOO

ចេញ​ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Where Are We Now” អាល់ប៊ុម WAW  លក់បាន  66.3k តាំង​ពីចេញ​។

13. My Attitude by Cosmic Girls The Black

ចេញ​ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Easy” អាល់ប៊ុម My Attitude  លក់បាន  66.0k តាំង​ពីចេញ​។

14. 9 Way Ticket by fromis_9

ចេញ​ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “We Go” អាល់ប៊ុម  Way Ticket  លក់បាន  49.0k  តាំង​ពីចេញ​។

15. We Play by Weeekly

ចេញ​ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “After School” អាល់ប៊ុម  We Play  លក់បាន  42.7k តាំង​ពីចេញ​។

16. Last Melody by EVERGLOW

ចេញ​ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “First”  អាល់ប៊ុម  Last Melody   លក់បាន  37.0k តាំង​ពីចេញ​។

17. Into Violet by PURPLE KISS

ចេញ​ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា​​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Ponzona” អាល់ប៊ុម  Into Violet   លក់បាន  37.0k តាំង​ពីចេញ​។

18. Querencia by Chungha

ចេញ​ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ​​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Bicycle” អាល់ប៊ុម  Querencia  លក់បាន  28.1k តាំង​ពីចេញ​។

19. Ring Ring by Rocket Punch

ចេញ​ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា​​​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “Ring Ring” អាល់ប៊ុម  Ring Ring  លក់បាន  18.2k  តាំង​ពីចេញ​។

20. I’m Not Cool by HyunA

ចេញ​ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្របមុខ “I’m Not Cool” អាល់ប៊ុម  I’m Not Cool លក់បាន  14.7k តាំង​ពីចេញ​។

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,712 times)