ខែមិថុនា កន្លង​ទៅ​បាន​ជាង​មួយសប្តាហ៍​ហើយ។ ទិន្នន័យ​ទាំងស្រុង​ប្រមូល​បាន​ហើយដែលជា​ចំនួន​លក់អាល់ប៊ុម​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​កូរ៉េ​ក្នុងខែឧសភា យោង​តាម Hanteo!

ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ​ការ​លក់អាល់ប៊ុម​កូរ៉េ​ ដោយ​អាល់ប៊ុម​នីមួយៗ​ត្រូវ​បានដាក់លក់តាម​កន្លែង​ផ្សេងៗ​ ហើយ​ចំនួន​នេះហាក់​តិច​ជាង​នៅលើតារាង Gaon Charts ដែល​រាប់ចំនួន​អាល់ប៊ុម​បញ្ជូនទៅហាង​នីមួយៗ​។ ដោយ​ហេតុ​នេះ ចំណាត់​ថ្នាក់​អាល់ប៊ុមប្រចាំខែ​របស់​ពួក​គេ​ហាក់ខុស​គ្នា​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​កូរ៉េដែលលក់អាល់ប៊ុម​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុងខែឧសភា យោង​តាម Hanteo

1. Guess Who? by ITZY

Guess Who ចេញ​នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ អាល់ប៊ុម​ ជាមួយនឹង​ចម្រៀង​ក្របមុខ “Mafia in the Morning” លក់បាន 159.7k កូពី​ ក្នុងខែឧសភា ហើយ​ក៏លក់បានសរប​  223.8k កូពី តាំង​ពីចេញ។​

2. Dear OhMyGirl by OH MY GIRL

Dear OHMYGIRL ចេញ​ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ ជាមួយនឹង​បទ​ក្រប​មុខ​  “Dun Dun Dance” និង​លក់បាន 58.5k កូពីក្នុងខែឧសភា។​

3. My Attitude by Cosmic Girls The Black

My Attitude ចេញថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ជាមួយនឹង​បទ “Easy” លក់បាន 55.6k កូពីក្នុងខែឧសភា​។​

4. 9 Way Ticket by fromis_9

Way Ticket ចេញ​ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ជាមួយនឹង​បទ “We Go” លក់​បាន 44.0k កូពី​ ក្នុងខែឧសភា​។​

5. Last Melody by EVERGLOW

Last ast Melody ចេញ​ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ជាមួយ​បទ  “First” លក់បាន 32.0k កូពី​ ក្នុងខែឧសភា។​

6. Like Water by Wendy

Like Water ចេញ​ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ ជាមួយនឹង​បទ​ “Like Water” លក់បាន 16.2k  កូពី​ ក្នុង​ខែឧសភា ​និង​លក់បានសរុប 142.4k កូពី​តាំង​ពីចេញ​។​

7. Ring Ring by Rocket Punch

Ring Ring ចេញ​នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ជាមួយនឹង​បទ “Ring Ring” លក់បាន  14.3k កូពីក្នុងខែឧសភា​។​

8. Lilac by IU

Lilac ចេញ​ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ ជាមួយនឹង​បទ  “Lilac” លក់បាន 11.7k  កូពីក្នុងខែឧសភា​ ហើយលក់បានសរុប 322.9k កូពីតាំង​ពីចេញ​។​

9. R by Rosé

ចេញថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ ជាមួយនឹង​បទ “On The Ground” លក់បាន  9.2k  កូពីក្នុងខែឧសភា ហើយ​លក់បាន​សរុប  519.6k  កូពី​តាំង​ពីចេញ​។​

10. Staydom by STAYC

Staydom ចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ ជាមួយនឹង​បទ  “ASAP” លក់បាន 7.8k កូពី និង​លក់បាន​សរុប 62.1k  តាំង​ពីចេញ។​

11. Oneiric Diary by IZ*ONE

Oneiric Diary ចេញ​នៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ជាមួយបទ  “Secret Story of the Swan” លក់បាន 4.8k កូពី​ ក្នុងខែឧសភា និង​លក់បានសរុប​ 454.5k កូពី​តាំង​ពីចេញ។​

12. Conmigo by TRI.BE

Conmigo ចេញ​នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ជាមួយបទ​ “Rub-A-Dum” និង​លក់បានសរុប 4.4k  កូពីក្នុងខែឧសភា។​

13. Issue Maker by Hot Issue

Issue Maker ចេញ​ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ ជាមួយបទ  “Gratata” លក់បាន 4.2k  កូពី ក្នុងខែឧសភា និងលក់បានសរុប 4.8k កូពី​តាំង​ពីចេញ​។​

14. Redd by Wheein

Redd ចេញ​កាល​ពីថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ ជាមួយនឹងបទ “Water Color” លក់បាន 3.3k កូពី ក្នងខែឧសភា និង​លក់បាន 56.2k កូពី​ តាំង​ពីចេញ។​

15. We Play by Weeekly

e Play ចេញថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ ជាមួយនឹង​បទ “After School” លក់បាន 2.9k កូពីក្នុងខែឧសភា និងលក់បានសរុប 36.1k កូពីតាំង​ពីចេញ។​

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 305 times)