ភ្នាក់​ងារ​របស់ BamBam ផលិតកម្ម Abyss Company បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែងការ​ណ៍​មួយ​ទាក់​ទង​នឹង​កាល​វិភាគ​របស់ BamBam បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គាត់​ធ្វើ​តេស្តវិជ្ជមាន​ជំងឺ​ COVID-19 ។ នៅ​ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ផលិតកម្ម Abyss Company បាន​សរសេរ​សារ​មួយ​នៅលើ​ V Live ដូច​ខាង​​ក្រោម​៖

Hello, this is Abyss Company.

One of the company’s employees went to the hospital after experiencing symptoms of a cold, and on the advice of the physician, was tested for COVID-19 on April 8. On the morning of April 9, the test was confirmed to be positive.

We immediately informed everyone at the company about the positive test. All the other employees, including our artist BamBam, who crossed paths with the confirmed case, were pre-emptively tested for COVID-19, and all were confirmed to test negative on April 10.

In accordance with the epidemiological survey conducted by the disease control authorities, employees who have been classified as close contacts of the confirmed case, including BamBam, have entered self-quarantine.

To ensure our artist’s safety, we have canceled all of his scheduled activities, and we will faithfully comply with all future directives from the authorities.

We apologize for causing his fans concern. As a company, we will do our best to ensure the health and safety of our artists.

Thank you.

ប្រភព៖ soompi

(Number Of Views: 2,532 times)