ពេល​វេលាដើរ​ទៅមុខជារឿយៗ គ្រប់​យ៉ាង​ក៏​តែង​ផ្លាស់​ប្ដូរតាមអាយុកាល។ ទោះ​បី​តារាថ្មីៗចេញ​មុខ​ជា​បន្តបន្ទាប់​ ប៉ុន្ដែ​តារាចាស់ៗមួយ​ចំនួន​នៅ​តែស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ជួរឈ្មោះ​តារាជួរ​មុខ​។

យ៉ាង​ណាមិញ យោងទិន្នន័យ​បញ្ចេញ​ដោយ​ Google ខាង​ក្រោ​ម​ជាសមាជិក​ពៅទាំង ៥ ដែ​ល​ទាញយក​បាន​កេរ្ដិ៍ឈ្មោះ​ខ្លាំង​ជា​ងគេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នីមួយៗ៖

2014

5. Hyeri (Girl’s Day)

4. Jungkook (BTS)

3. Yeri (Red Velvet)

2. Taemin (SHINee)

1. Sehun (EXO)

 

 

2015

5. Sungjae (BTOB)

4. Yeri (Red Velvet)

3. Sehun (EXO)

2. Jungkook (BTS)

1. Tzuyu (TWICE)

 

 

2016

5. Taemin (SHINee)

4. Tzuyu (TWICE)

3. Lisa (BLACKPINK)

2. Sehun (EXO)

1. Jungkook (BTS)

 

 

2017

5. Taemin (SHINee)

4. Tzuyu (TWICE)

3. Sehun (EXO)

2. Lisa (BLACKPINK)

1. Jungkook (BTS)

 

 

2018

5. Nancy (MOMOLAND) & Taemin (SHINee)​ (ស្មើគ្នា)

4. Sehun (EXO)

3. Tzuyu (TWICE)

2. Lisa (BLACKPINK)

1. Jungkook (BTS)

 

 

2019

4. Nancy (MOMOLAND), Sehun (EXO), & Hwasa (MAMAMOO) (Tied)

3. Tzuyu (TWICE)

2. Lisa (BLACKPINK)

1. Jungkook (BTS)

 

 

2020

5. Hwasa (MAMAMOO) & Sehun (EXO) (Tied)

4. Tzuyu (TWICE)

3. Nancy (MOMOLAND)

2. Lisa (BLACKPINK)

1. Jungkook (BTS)

 

 

2021

5. Sehun (EXO)

4. Nancy (MOMOLAND)

3. Tzuyu (TWICE)

2. Lisa (BLACKPINK)

1. Jungkook (BTS)

 

 

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,752 times)