ចូល​ដល់​ខែមីនា ជា​ផ្លូវ​ការ ហើយ​វា​ក៏​ជា​ពេល​ដែល​អ្នក​គាំទ្រ​កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួន​ជូន​ពរ​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត​ដល់​តារាក្នុង​ដួង​ចិត្ត​។ ដោយ​ឡែក​ទៅមើល​តារាចម្រៀង​ស្រីទាំង​ ៥ ដួង​នេះ ពួកគេ​មិន​ត្រឹម​កើត​ក្នុ​ងខែមីនាតែមួយទេ នៅល្បីថា​ជាស្រី​ស្រស់​ទៀត​!

1. Taeyeon (Girls’ Generation)

Taeyeon កើត​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៨៩ មាន​អាយុ ៣២ ឆ្នាំ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ។

2. Lisa (BLACKPINK)

Lisa កើត​នៅ​ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា មាន​អាយុ ២៤ ឆ្នាំ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ។

3. Irene (Red Velvet)

Irene កើត​នៅ​ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា មាន​អាយុ ៣០ ឆ្នាំ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ។

4. Mina (TWICE)

Mina កើត​នៅ​ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា មាន​អាយុ ២៣ ឆ្នាំ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ។

5. Jeon Somi

Jeon Somi កើត​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា មាន​អាយុ ១៩ ឆ្នាំ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ។

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 479 times)