ពេល​វេលា​ចេះ​តែដើរទៅមុខ និងធ្វើ​ឱ្យ​រឿង​ខ្លះ​មាន​ការ​ប្រែប្រែល​ ជាក់​ស្ដែង​ដូច​ជា​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​របស់​តារា ពេល​អ្នក​ថ្មីៗ​លេចមុខ អ្នក​ចាស់ៗ​ក៏​ចាប់ផ្ដើមសាប​តាម​អាយុកាល​។ ដោយ​ឡែក​បើក្រឡែក​ទៅមើល​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ ក្រុម​នីមួយៗ​តែង​មាន​ប្រធាន​ក្រុម (ក្រុម​ខ្លះមិន​មាន​ព្រោះ​ករណីលើក​លែង) ដោយ​ពួកគេ​ដើរ​តួនាទី​សំខាន់​ណាស់ ហើយក៏​ជា​គោល​ជំហរ​របស់​ក្រុម​នីមួយៗ​ដែរ​។ យោង​តាមទិន្នន័យ​បញ្ចេញ​ដោយ​ Google ខាង​ក្រោម​គឺ​ជាប្រធានក្រុម​ឆ្នើម​ទាំង ៥ ក្នុង​ឆ្នាំនីមួយៗគិតចាប់​ពី​ ២០១១ រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​៖

2011

5. Yunho (TVXQ): 13 ពិន្ទុ

 

 

4. G-Dragon (BIGBANG): 24.9 ពិន្ទុ

 

 

3. CL (អតីតក្រុម 2NE1): 26.1 ពិន្ទុ

 

 

2. Taeyeon (Girls’ Generation): 32.9 ពិន្ទុ

 

 

1. Leeteuk (Super Junior): 44 ពិន្ទុ

 

 

2012

5. Yunho (TVXQ): 13 ពិន្ទុ

 

 

4. Leeteuk (Super Junior): 17 ពិន្ទុ

 

 

3. CL (អតីតក្រុម 2NE1): 23 ពិន្ទុ

 

 

2. Taeyeon (Girls’ Generation): 35 ពិន្ទុ

 

 

1. G-Dragon (BIGBANG): 60.2 ពិន្ទុ

 

 

2013

5. Suho (EXO): 14 ពិន្ទុ

 

 

4. CL (អតីតក្រុម 2NE1): 25 ពិន្ទុ

 

 

3. Taeyeon (Girls’ Generation): 33 ពិន្ទុ

 

 

2. Leeteuk (Super Junior): 49.3 ពិន្ទុ

 

 

1. G-Dragon (BIGBANG): 68.2 ពិន្ទុ

 

 

2014

5. Leeteuk (Super Junior): 7.1 ពិន្ទុ

 

 

4. Suho (EXO): 10 ពិន្ទុ

 

 

3. CL (អតីតក្រុម 2NE1): 24.1 ពិន្ទុ

 

 

2. Taeyeon (Girls’ Generation): 30 ពិន្ទុ

 

 

1. G-Dragon (BIGBANG): 45.4 ពិន្ទុ

 

 

2015

5. Suho (EXO): 12 ពិន្ទុ

4. RM (BTS): 13 ពិន្ទុ

3. CL (អតីតក្រុម 2NE1): 30.4 ពិន្ទុ

2. Taeyeon (Girls’ Generation): 48.1 ពិន្ទុ

1. G-Dragon (BIGBANG): 50.1 ពិន្ទុ

2016

5. JB (GOT7): 12 ពិន្ទុ

 

 

4. Suho (EXO): 13 ពិន្ទុ

 

 

3. RM (BTS): 23 ពិន្ទុ

 

2. Taeyeon (Girls’ Generation): 32.2 ពិន្ទុ

1. G-Dragon (BIGBANG): 58 ពិន្ទុ

2017

5. Jihyo (TWICE): 11 ពិន្ទុ

 

 

4. Suho (EXO): 12 ពិន្ទុ

 

 

3. Taeyeon (Girls’ Generation): 25.7 ពិន្ទុ

 

 

2. RM (BTS): 38.2 ពិន្ទុ

 

 

1. G-Dragon (BIGBANG): 44 ពិន្ទុ

 

 

2018

5. Suho (EXO): 11.9 ពិន្ទុ

 

 

4. Jihyo (TWICE): 12.1 ពិន្ទុ

 

 

3. Taeyeon (Girls’ Generation): 16 ពិន្ទុ

 

 

2. G-Dragon (BIGBANG): 24 ពិន្ទុ

 

 

1. RM (BTS): 39 ពិន្ទុ

 

 

2019

5. Suho (EXO): 11 ពិន្ទុ

 

 

4. Jihyo (TWICE): 16 ពិន្ទុ

 

 

3. Taeyeon (Girls’ Generation): 22 ពិន្ទុ

 

 

2. G-Dragon (BIGBANG): 24 ពិន្ទុ

 

 

1. RM (BTS): 35 ពិន្ទុ

 

 

2020

5. Taeyong (NCT): 16 ពិន្ទុ

 

 

4. G-Dragon (BIGBANG): 18 ពិន្ទុ

 

 

3. Taeyeon (Girls’ Generation): 21 ពិន្ទុ

 

 

2. Suho (EXO): 22.9 ពិន្ទុ

 

 

1. RM (BTS): 49 ពិន្ទុ

 

 

2021

5. Jihyo (TWICE): 14 ពិន្ទុ

 

 

4. G-Dragon (BIGBANG): 16 ពិន្ទុ

 

 

3. Taeyeon (Girls’ Generation): 19 ពិន្ទុ

 

 

2. Suho (EXO): 20 ពិន្ទុ

 

 

1. RM (BTS): 45 ពិន្ទុ

 

 

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,583 times)