រាប់​ឆ្នាំ ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មី​កូរ៉េ​ជា​ច្រើន​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​សិល្បៈ​កូរ៉េ​ ហើយ​ប្រាកដ​ណាស់ តាំង​ពី​ដំបូង​ ក្រុម​ខ្លះ​កាក់​កប​ជា​ង​ក្រុម​ដទៃ​ទៀត​។ ខណៈ​ក្រុម​ខ្លះ​ទៀត​ ចាប់​ផ្តើម​មាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​សន្សឹមៗ​ ប៉ុន្តែ​ទីបំផុត​ក៏ទទួល​បាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ និង​មាន​ប្រជា​ប្រិយភាព​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំក្រោយ​ ពេលដែល​ពួក​គេ​សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​បាន​កាន់​តែ​ច្រើន​ ហើយ fandom របស់​ពួក​គេ​ក៏​កាន់​តែ​មាន​ច្រើនទៅៗ​។

ការ​លក់​អាល់​ប៊ុម​គឺជា​សន្ទស្សន៍​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​នៃ​ការ​ជោគ​ជ័យ​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ទាំង​នេះ ហើយ​ពេលថ្មីៗ​នេះ ពួក​គេបាន​ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​ដ៏មា​ន​ប្រជា​ប្រិយភាព​ជាង​គេ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ចម្រៀង​។​ ទាំង​នេះ​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ទាំង​ ៥ ដែល​លក់​អាល់​​ប៊ុម​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ចាប់​តាំង​ពី​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​ពី​ឆ្នាំ២០១៤ ដល់​ឆ្នាំ២០២០​ ដោយផ្អែក​លើការ​ប្រមូល​​ទិន្នន័យ​លក់​អាល់​ប៊ុម​សរុប​របស់​ពួក​គេ​ពី​បង្ហាញ​​ខ្លួន​ដំបូង​ដល់​ឥលូវ​។

2014

5. Lovelyz

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤​ ​: 399.8k

4. MAMAMOO

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤: 803.4k

3. WINNER

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៤ : 833.4k

2. Red Velvet

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៤: 1.51 លាន​

1. GOT7

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៤ : 3.92 លាន​

2015

5. iKON

 

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៥ : 645.7k

4. GFRIEND

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ : 916.8k

3. MONSTA X

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ : 2.22 លាន​

2. TWICE

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥ : 5.76 លាន​

1. SEVENTEEN

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៥ : 6.43 លាន​

2016

5. EXO-CBX

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៣១​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៦ : 671.2k

4. ASTRO

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៦ : 740.0k

3. NCT Dream

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា​​ ឆ្នាំ២០១៦: 1.49 លាន​

2. BLACKPINK

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា​​ ឆ្នាំ២០១៦ : 2.34 លាន​

1. NCT 127

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា​​​ ឆ្នាំ២០១៦ : 2.69 លាន​

2017

5. HIGHLIGHT

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២០​ ខែមីនា​​​ ឆ្នាំ២០១៧ : 343.4k

4. Golden Child

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា​​ ឆ្នាំ២០១៧ : 361.5k

3. NU’EST W

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា​​​ ឆ្នាំ២០១៧ : 750.4k

2. The Boyz

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ​​​ ឆ្នាំ២០១៧ : 1.11 លាន​

1. Wanna One

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា​​ ឆ្នាំ២០១៧ : 3.62 លាន​

2018

5. (G)I-DLE

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា​​​ ឆ្នាំ២០១៨ : 377.1k

4. ATEEZ

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា​​​ ឆ្នាំ២០១៨ : 1.14 លាន​

3. Stray Kids

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា​​​ ឆ្នាំ២០១៨ : 1.99 លាន​

2. IZ*ONE

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា​​​ ឆ្នាំ២០១៨ : 1.08 លាន​

1. NCT

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៨ : 2.79 លាន​

2019

5. AB6IX

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា​​​ ឆ្នាំ២០១៩ : 561.7k

4. X1

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា​​ ឆ្នាំ២០១៩ : 657.9k

3. SuperM

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៤ ខែតុលា​​​ ឆ្នាំ២០១៩ : 664.7k

2. EXO-SC

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា​​​ ឆ្នាំ២០១៩ : 959.7k

1. TXT

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៤ ខែមីនា​​​ ឆ្នាំ២០១៩ : 1.37 លាន​

2020

5. SSAK3

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា​​​ ឆ្នាំ២០២០ : 83.9k

4. Red Velvet’s Irene & Seulgi

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា​​​ ឆ្នាំ២០២០ : 233.8k

3. CRAVITY

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា​​​ ឆ្នាំ២០២០ : 321.0k

2. ENHYPEN

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា​​​ ឆ្នាំ២០២០ : 380.0k

1. TREASURE

ចំនួន​អាល់​ប៊ុម​សរុប​លក់​បាន​​ចាប់​តាំង​ពី​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដំបូង​នៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា​​​ ឆ្នាំ២០២០ : 719.1k

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 2,471 times)