តាំង​ពី BTS ប្រតិស្ថាន​មក​ដល់​ឥលូវ ទាំង​នេះជា​រូប​ភាព​ និងវីដេអូ​បញ្ជាក់​ថា ​V  មាន​​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​ពេលណាៗ​ទាំង​អស់​។​ រយៈ​ពេល​ច្រើន​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅនេះ កំលោះ​រូប​នេះ​បាន​ព្យាយាម​បញ្ចេញ​រូប​រាង​គ្រប់​បែប​ចាប់​ពី​សម្រស់​បែប​ដូច​ទេវបុត្រ​រហូត​ដល់​បែប​ជាមនុស្ស​បែប​សាមញ្ញ​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​បញ្ជាក់​ពី​សម្រស់​ល្អ​ដាច់​ជាង​ពេល​ណា​ទាំង​អស់​របស់​កំលោះ​រូ​បនេះ​៖

1. GRAMMYs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Online Broadcast

 

 

 

 

 

 

 

3. Mihwadang Fansign

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 5th Muster: Magic Shop

 

 

 

 

 

 

 

5. The Fact Music Awards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MBC Gayo Daejaejun

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 5,273 times)