ក្បាច់​រាំ​គឺ​ជា​រឿង​សំខាន់សម្រាប់​​ក្រុម​ចម្រៀងកូរ៉េ​ ហើយ​បើគិត​ចាប់​តាំង​ពី​ចេញមុខ ITZY គឺ​ជា​ក្រុម​ស្រី​ដែល​តែង​ទទួលបាន​ការសរសើរ​ចំពោះ​សមត្ថភាព​រាំ​របស់​ពួកគេ​។ អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​ថា​ធម្មតា ប៉ុន្ដែ​បើសិន​អ្នក​សាកល្បង​បង្វិល​ចលនា​តាម​ក្បាច់​រាំទាំ​ង​នោះ អ្នកអាច​នឹង​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​។ ខាង​ក្រោមគឺ​ក្បាច់​រាំ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ទាំង ១៣ របស់​ ITZY ដែល​អ្នក​មិន​គួរ​មើល​រំលង​!

 

១/

 

 

២/

 

 

៣/

 

 

 

៤/

 

 

៥/

 

 

 

 

៦/

 

 

៧/

 

 

៨/

 

 

៩/

 

 

១០/

 

 

១១/

 

 

១២/

 

 

១៣/

 

 

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 7,283 times)