ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​យក​តារា​ក្នុង​ដួ​ចចិត្ត​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើងជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​ ហើយ​បើគិត​ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២០១៨ ដល់​ ២០២០ គ្រប់​គ្នា​សង្កេត​ឃើញថា​ តារា​កូរ៉េ ៦ដួង​​ (ទាំង​ផ្នែក​ពិធីករ ផ្នែកចម្រៀង និងសម្ដែង​) គឺ​តែង​បង្ហាញមុខ​នៅ​ចំណាត់​ថ្នាក់​កំពូល​ទាំង​ ១០​ជា​និច្ច ហើយ​ ៦ដួង​នោះ​មាន​ដូច​ជា៖

1/ Yoo Jae Suk

#1 ក្នុង​ឆ្នាំ 2018

#1 ក្នុង​ឆ្នាំ 2019

#1 ក្នុង​ឆ្នាំ 2020

2/ IU

#2 ក្នុង​ឆ្នាំ 2018

#2 ក្នុង​ឆ្នាំ 2019

#3 ក្នុង​ឆ្នាំ 2020

3/ BTS

#3 ក្នុង​ឆ្នាំ 2018

#6 ក្នុង​ឆ្នាំ 2019

#2 ក្នុង​ឆ្នាំ 2020

4/ Park Bo Gum

#4 ក្នុង​ឆ្នាំ 2018

#4 ក្នុង​ឆ្នាំ 2019

#6 ក្នុង​ឆ្នាំ 2020

5/ Suzy

#7 ក្នុង​ឆ្នាំ 2018

#5 ក្នុង​ឆ្នាំ 2019

#9 ក្នុង​ឆ្នាំ 2020

6/ Lee Seung Gi

#9 ក្នុង​ឆ្នាំ 2018

#8 ក្នុង​ឆ្នាំ 2019

#10 ក្នុង​ឆ្នាំ 2020

 

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 635 times)