ក្រុម​ថ្មីៗក្នុង​វិស័​យ​ចម្រៀង​កូរ៉េ​អាច​ល្បី​ខ្លាំង ឬពេល​ខ្លះអាច​មិន​សូវទទួលបាន​ការ​គាំទ្រ​ប៉ុន្មាន ហើយ​ប្រជាប្រិយ​ភាព​របស់​ពួកគេ​គឺ​ភាគ​ច្រើ​ន​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ផលិ​តកម្ម​។ ជា​ទូទៅ គ្រប់​គ្នា​តែង​រង់​ចាំមើល​ការ​បញ្ចេញ​ក្រុម​ថ្មី​របស់ផលិត​កម្មល្បីៗ ដូច្នេះ​ហើយ​វា​ក៏​មិន​ចម្លែក​ បើសិនក្រុម​ថ្មី​លេខ​មុខ​ហើយ​ទទួលបាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​។​ យ៉ាង​ណា​មិញ ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​របស់​ក្រុម​ថ្មី​ក៏​អាចមើល​ដឹង​តាម​រយៈ​ចំនួន​អ្នក​ទស្សនាក្នុង​ YouTube ខាង​ក្រោមគឺ​ជា​ចម្រៀង​ទាំង​២០បទ របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​ថ្មីដែលរក​បាន​ចំនួន​អ្នក​ទស្សនាខ្ទង់​លាន៖

២០/ បទ “BIM BAM BUM” ច្រៀងដោយ Rocket Punch

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ២៤.៦​ លាន

១៩/ បទ “Make You Happy” ច្រៀងដោយ NiziU

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ២៧.១​ លាន

១៨/ បទ “I Love You” ច្រៀងដោយ TREASURE

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ២៨.០​ លាន

១៧/ បទ “Valkyrie” ច្រៀងដោយ ONEUS

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ២៨.៦​ លាន

១៦/ បទ “Who Dis?” ច្រៀងដោយ Secret Number

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ២៩.៦​ លាន

១៥/ បទ “Going Crazy” ច្រៀងដោយ TREASURE

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ៣៦.៣​ លាន

១៤/ បទ “Can’t You See Me?” ច្រៀងដោយ TXT

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ៣៨.៤​ លាន

១៣/ បទ “Boy” ច្រៀងដោយ TREASURE

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ៥៩.០​ លាន

១២/ បទ “LA DI DA” ច្រៀងដោយ EVERGLOW

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ៥៩.០​ លាន

១១/ បទ “Run Away” ច្រៀងដោយ TXT

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ៥៩.៧​ លាន

១០/ បទ “Cat & Dog” ច្រៀងដោយ TXT

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ៦៧.០ លាន

៩/ បទ “Bon Bon Chocolat” ច្រៀងដោយ EVERGLOW

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ៧៩.៥​ លាន

៨/ បទ “Flash” ច្រៀងដោយ X1

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ១០៤.១​ លាន

៧/ បទ “Not Shy” ច្រៀងដោយ ITZY

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ១០៦.៧​ លាន

៦/ បទ “Crown” ច្រៀងដោយ TXT

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ១២៣.០​ លាន

៥/ បទ “Adios” ច្រៀងដោយ EVERGLOW

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ១២៣.៤ លាន

៤/ បទ “DUN DUN” ច្រៀងដោយ EVERGLOW

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ១៦១.១​ លាន

៣/ បទ “ICY” ច្រៀងដោយ ITZY

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ១៧៩.៥​ លាន

២/ បទ “WANNABE” ច្រៀងដោយ ITZY

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ២១៩.០ លាន

១/ បទ “DALLA DALLA” ច្រៀងដោយ ITZY

ចំនួន​អ្នក​ចុច​មើល​បច្ចុប្បន្ន៖ ២២៥.០​ លាន

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,301 times)