តារា​ចម្រៀង​មួយ​ចំនួន​អាច​ចាប់​ផ្ដើម​ឡើង​ជា​អាជីព​ច្រៀង​ទោល ខណៈ​ដែល​មួយ​ចំនួន​ទៀតគឺ​ផុស​ចេញ​ពីក្រុម​ ប៉ុន្ដែ​ពួកគេ​ក៏​រក​បាន​ភាព​ជោគ​ជ័​យ​ដែល​ជា​របស់​ខ្លួន​ផ្ទាល់​។ ខាងក្រោម​គឺ​ជា​អាល់ប៊ុម​ទោល​របស់​តារា​ចម្រៀង​ប្រុស​ដែល​រក​កំណត់​ត្រា​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​គេនៅកូរ៉េ​​៖

១៣​/  “April, and a Flower” របស់ Chen

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ០១​ មេសា ២០១៩

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ២១២.២ ពាន់​អាល់ប៊ុម

១២​/ “Be Ordinary” របស់ Hwang Chiyeul

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ១៣​ មិថុនា ២០១៧

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ២២៤.១ ពាន់​អាល់ប៊ុម

១១​/ “Poet | Artist” របស់ Jonghyun

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ២៣​ មករា ២០១៨

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ២៤៥.៣ ពាន់​អាល់ប៊ុម

១០​/ “Hello” របស់ Cho Yongpil

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​  ២០១៣

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ២៥៣.៧ ពាន់​អាល់ប៊ុម

៩​/ “One of a Kind” របស់ G-Dragon

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ១៥​ កញ្ញា​ ២០១២

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ២៦៥.៤ ពាន់​អាល់ប៊ុម

៨/ “Cyan” របស់ Kang Daniel

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ២៤​ មីនា​ ២០២០

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ២៦៦.៨ ពាន់​អាល់ប៊ុម

៧/ “Lose Control” របស់ Lay

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ២៨​ តុលា​ ២០១៦

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ២៨១.៥ ពាន់​អាល់ប៊ុម

៦/ “Self-Portrait” របស់ Suho

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ៣០​ មីនា​ ២០២០

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ២៩០.៥ ពាន់​អាល់ប៊ុម

៥​/ “Magenta” របស់ Kang Daniel

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ០៣​ សីហា ២០២០

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ៣៣៦.៩ ពាន់​អាល់ប៊ុម

៤​/ “We Are Family” របស់ Kim Hojoong

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ០៥​ កញ្ញា​ ២០២០

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ៤៤១.២ ពាន់​អាល់ប៊ុម

៣​/ “Color On Me” របស់ Kang Daniel

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ២៥​ កក្កដា​ ២០១៩

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ៥០០.១ ពាន់​អាល់ប៊ុម

២/ “City Lights” របស់ Baekhyun

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ១០​ កក្កដា​ ២០១៩

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ៥៨០.៣ ពាន់​អាល់ប៊ុម

១​/ “Delight” របស់ Baekhyun

កាល​បរិច្ឆេទបញ្ចេញ៖​ ២៥​ ឧសភា​ ២០២០

ចំនួន​លក់​សរុប៖ ១.០២ លាន​អាល់ប៊ុម

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 1,624 times)