កម្មវិធីប្រគល់​ពាន​រង្វាន់​ Best Brand Awards បញ្ចេញបញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២០។ តារា​ចម្រៀង​ តារា​សម្ដែង​ និង​តារា​ប្រចាំ​កម្មវិធី ឬប៉ុស្ដិ៍​ទូរទស្សន៍​ជា​ច្រើន​នាក់​​បាន​ចូល​ប្រកួត​ប្រជែង​គ្នា​ដណ្ដើមពាន​រង្វាន់​ដែល​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែកជា​ផ្នែកៗ។ ឆែក​មើល​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ខាងក្រោម៖

១/ ពានរង្វាន់៖ Male Idol of the Year –អ្នកឈ្នះ៖ BTS

២/ ពានរង្វាន់៖ Male Soloist of the Year –អ្នកឈ្នះ៖ Kang Daniel

៣/ ពានរង្វាន់៖ Hot Icon of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  SSAK3

៤/ ពានរង្វាន់៖ Male Variety Member of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Yoo Jae Suk

៥/ ពានរង្វាន់៖ Celebrity Tik-Toker –អ្នកឈ្នះ៖  Rain

៦/ ពានរង្វាន់៖ Entertainer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Kwanghee

៧/ ពានរង្វាន់៖ Rookie Actress of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Jeon Mi Do

៨/ ពានរង្វាន់៖ Female Idol of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  OH MY GIRL

៩/ ពានរង្វាន់៖ Rising Star Male Idol –អ្នកឈ្នះ៖  AB6IX

១០/ ពានរង្វាន់៖ Male Rookie Idol of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  CRAVITY

១១/ ពានរង្វាន់៖ Idol Band of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  DAY6

១២/ ពានរង្វាន់៖ Expert-Entertainer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Kang Hyung Wook

១៣/ ពានរង្វាន់៖ Sport-Tainer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Kim Dong Hyun

១៤/ ពានរង្វាន់៖ Gagwoman of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Kim Min Kyung

១៥/ ពានរង្វាន់៖ Announcer-Tainer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Kim Sung Joo

១៦/ ពានរង្វាន់៖ Male Scene-stealer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Kim Young Min

១៧/ ពានរង្វាន់៖ Female Trot Singer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Second Aunt Kim Davi

១៨/ ពានរង្វាន់៖ Variety-Idol –អ្នកឈ្នះ៖  Ravi (VIXX)

១៩/ ពានរង្វាន់៖ Male Idol-Actor –អ្នកឈ្នះ៖  Rowoon (SF9)

២០/ពានរង្វាន់៖  Gagman of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Moon Se Yoon

២១/ ពានរង្វាន់៖ Actress of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Seo Ye Ji

២២/ ពានរង្វាន់៖ Female Multi-Tainer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Son Dambi

២៣/ ពានរង្វាន់៖ Female CF Model of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  IU

២៤/ ពានរង្វាន់៖ Rising Star Actor of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Ahn Bo Hyun

២៥/ ពានរង្វាន់៖ Rising Star Female Idol –អ្នកឈ្នះ៖  APRIL

២៦/ ពានរង្វាន់៖ Female Rookie Idol of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Weeekly

២៧/ ពានរង្វាន់៖ Female Idol-Actress –អ្នកឈ្នះ៖  Naeun (APRIL)

២៨/ ពានរង្វាន់៖ Male Multi-Tainer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Lee Seung Gi

២៩/ ពានរង្វាន់៖ Rapper of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Lee Youngji

 

៣០/ ពានរង្វាន់៖ Rookie Actor of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Lee Jae Wook

៣១/ ពានរង្វាន់៖ Male Trot Singer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Im Young Woong

៣២/ ពានរង្វាន់៖ Male CF Model of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Im Young Woong

៣៣/ ពានរង្វាន់៖ Radio DJ of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Eunji (Apink)

៣៤/ ពានរង្វាន់៖ Actor of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Jo Jung Suk

៣៥/ ពានរង្វាន់៖ OST of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Jo Jung Suk “Aloha”

៣៦/ ពានរង្វាន់៖ Female Soloist of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Chungha

៣៧/ ពានរង្វាន់៖ Best Couple of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Choi Young Rak & Peng Hyun Sook

៣៨/ ពានរង្វាន់៖ Rising Star Actress of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Han So Hee

៣៩/ ពានរង្វាន់៖ R&B/Soul Artist of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Heize

៤០/ ពានរង្វាន់៖ Celebrity Youtuber –អ្នកឈ្នះ៖  Henry

៤១/ ពានរង្វាន់៖ Music Variety of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Mr. Trot

៤២/ ពានរង្វាន់៖ Weekend Variety of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Hangout With Yoo

៤៣/ ពានរង្វាន់៖ Web Variety of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  MMTG

៤៤/ ពានរង្វាន់៖ Drama of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Hospital Playlist

៤៥/ ពានរង្វាន់៖ Talk Show of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  You Quiz On The Block

៤៦/ ពានរង្វាន់៖ Female Scene-stealer of the Year –អ្នកឈ្នះ៖  Shim Eun Woo

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 2,219 times)