ចូល​ចិត្ត​ពេល​ BLACKPINK ដាក់​សក់​សេះ ឬបញ្ចេញ​ថ្ងាស? ឆែក​មើល​ម៉ូត​ទាំង​ពី​ខាង​ក្រោម​ ហើយ​ជ្រើស​យក​មួយ​នូវ​ម៉ូត​ដែល​អ្នក​គិត​ថា​ពួកគេ​សាក​សមបំផុត​!

១/ Jennie

 

 

 

 

 

 

 

 

២/ Lisa

 

 

 

 

 

 

 

៣/ Jisoo

 

 

 

 

 

 

 

 

៤/ Rosé

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 7,461 times)