ការ​កើន​ឡើង​នៃ​អាយុ​គឺ​​ជា​រឿង​សំខាន់​សម្រាប់​នារី ប៉ុន្ដែ​វា​មិន​មាន​ឥទ្ធិពលអ​វិជ្ជមាន​អី​បន្តិច​ចំពោះតារា​សម្ដែង​ស្រីកូរ៉េ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​រូប​នេះ​។ ការ​ប្រៀប​ធៀប​រូប​ពីមុន និ​ងរូប​ច្ចុប្បន្ន​របស់ពួកគេ​គឺ​ជា​ភស្ដុតាង​អាច​បញ្ជាក់​បាន​ថា​ តារាស្រីទាំង​ ១០នេះ មិន​ប្រែ​សម្រស់​សោះ ថែម​ទាំង​ក្មេង​ជាង​មុន​ទៀត!

១/ Song Hye Kyo

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

២/ Jun Ji Hyun

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

៣/ Seo Ji Hye

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

៤/ Gong Hyo Jin

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

៥/ Goo Hye Sun

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

៦/ Shin Min Ah

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

៧/ Moon Chae Won

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

៨/ Ha Ji Won

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

៩/ Han Ji Min

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

១០/ Son Ye Jin

ពីមុន

បច្ចុប្បន្ន​

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 444 times)