តារា​ចម្រៀងទោល​ ក៏​ដូច​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​ជា​ច្រើន​កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួន​រង់​ចាំ​ថ្ងៃ​វិល​វិញ​របស់​ពួកគេ​ ឆែក​មើលបញ្ជី​ឈ្មោះខាង​ក្រោម​!

ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា​

_Zico ក្រុម Block B

_VERIVERY

ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា​

_B1A4

_Kassy

ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា​

_Jooyoung

ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា​

_Red Velvet – Irene & Seulgi

_Chungha

_SF9

ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា​

_DONGKIZ I:KAN

ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា​

_GreatGuys

ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា​

_Solji ក្រុម EXID

ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា​

_EXO-SC

_GFRIEND

ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា​

_Jeong Sewoon

_Pink Fantasy

ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា​

_Jung Eunji ក្រុម Apink

_TOO

ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា​

_1THE9

ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា​

_SSAK3

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 1,379 times)