កម្ពស់​ត្រឹម​ ១៨០cm គេថា​ខ្ពស់​ហើយ​ ប៉ុន្ដែ​តារា​ចម្រៀង​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំ​ងនេះមាន​កម្ពស់​លើសហ្នឹង​ទៀត​!រាប់​គិតចាប់​ពី ១៨៦cm ឡើង​ទៅ ពួកគេ​ទាំង​នេះជាអាយ​ដលកូរ៉េ​​ដែល​ខ្ពស់​ជាង​គេ​នៅ​ក្នុង​ K-pop!

១៨/ Jihun (KNK)

កម្ពស់៖ 186cm

១៧/ Seulong (2AM)

កម្ពស់៖ 186cm

១៦/ Yanan (PENTAGON)

កម្ពស់៖ 186cm

១៥/ Mingyu (SEVENTEEN)

កម្ពស់៖ 186cm

១៤/​Hyunsuk (CIX)

កម្ពស់៖ 186cm

១៣/ BM (KARD)

កម្ពស់៖ 186cm

១២/ Lou (VAV)

កម្ពស់៖ 187cm

១១/ Hyeon (AWEEK)

កម្ពស់៖ 187cm

១០/ Baekgyeol (GreatGuys)

កម្ពស់៖ 187cm

៩/ Zelo

កម្ពស់៖ 188cm

៨/ Takuya (Cross Gene)

កម្ពស់៖ 188cm

៧/ Jungshin (CNBlue)

កម្ពស់៖ 188cm

៦/ Kyumin (LED Apple)

កម្ពស់៖ 188cm

៥/ Wooseok (PENTAGON)

កម្ពស់៖ 189cm

៤/ Seoham (KNK)

កម្ពស់៖ 190cm

៣/ Hwalchan (GreatGuys)

កម្ពស់៖ 190cm

២/ Rowoon (SF9)

កម្ពស់៖ 190cm

១/ Uiyeon (GreatGuys)

កម្ពស់៖ 192cm

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 5,194 times)