អាល់​ប៊ុម​ទី៧ មាន​ឈ្មោះ​ថា “Henggare” របស់​ក្រុម​ចម្រៀងបុរស​ Seventeen រក​ចំនួន​លក់​បាន​រហូត​ដល់​ជាង​ ១.០៩ លាន​ ក្នុង​សប្ដាហ៍​ដំបូង​។

ការ​ជោគជ័យ​មួយនេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ Seventeen ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​ប្រុស​ទី ២ បន្ទាប់​ពី BTS ដែល​អាចរក​ចំនួន​លក់​រហូត​ដល់​ខ្ទង់លាន​ត្រឹម​តែ​រយៈ​ពេល​សប្ដាហ៍​ដំបូង​។ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៥ថ្ងៃ​ដំបូង​ ពួកគេ​លក់​បាន​អាល់​ប៊ុម​ចំនួន​ ១.០៦ លាន​កូពី ហើយរក​បានចំនួន​លក់​បន្ថែមប្រមាណ ៣០.០០០ កូពី នៅរយៈ​ពេល​ ២ថ្ងៃបន្ទាប់​។

អប​អរ​សាទរ​ Seventeen!

 

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 358 times)