ជា​អ្នក​អ៊ីន​ធឺ​ណេត​ជាង​ 79,000នាក់​​ នៅកូរ៉េ​ បាន​ចូល​រួ​ម​បោះ​ឆ្នោត​ក្នុងការ​​ស្ទង់​មតិ​ស្វែង​រតារា​ចម្រៀង​​សំឡេង​ពីរោះ​ដែល​ស្ដាប់​ហើយធ្វើ​ឱ្យ​ជក់​ចិត្ត​បំផុត​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ចំណាត់​ទាំង​ ១៣ ក្នុង​តារាងបោះ​ឆ្នោត!

១៣/ Dokyeom (SEVENTEEN) – 41 សំឡេង​ឆ្នោត​

១២/ Minnie ((G)I-DLE) – 51 សំឡេង​ឆ្នោត

១១/ Yuri (IZ*ONE) – 328 សំឡេង​ឆ្នោត

១០/ Seunghee (Oh My Girl) – 830 សំឡេង​ឆ្នោត

៩/ Jeonwoong (AB6IX) – 909 សំឡេង​ឆ្នោត

៨/ Suyun (Rocket Punch) – 1186 សំឡេង​ឆ្នោត

៧/ Seunghun (CIX) – 1,264 សំឡេង​ឆ្នោត

៦/ Baekho (NU’EST) – 1,376 សំឡេង​ឆ្នោត

៥/ Jihyo (TWICE) – 32,82 សំឡេង​ឆ្នោត

៤/ Kim Jaehwan – 6,547 សំឡេង​ឆ្នោត

៣/ Lim Young Woong – 10,713 សំឡេង​ឆ្នោត

២/ Ha Sungwoon – 25,321 សំឡេង​ឆ្នោត

១/ Jin (BTS) – 27,549 សំឡេង​ឆ្នោត

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 4,285 times)