យោង​តាម​ច្បាប់​របស់​កូរ៉េ​​ មនុស្ស​ប្រុស​អាយុ​គិត​ចាប់​ពី​អាយុ ២៨ រហូត​ដល់​ ៣០ នឹង​ត្រូវ​ចូល​បំពេញ​ភារកិច្ច​យោធា​។ យ៉ាង​ណា​មិញ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារា​ដែល​កើតក្នុង​ ១៩៩២ (ឈាន​ចូលដល់​វ័យ ២៨ ក្នុង​ឆ្នាំនេះ) ដែលបាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធាខ្លះហើយ​​ ចំណែក​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​នៅ​៖

*អ្នក​ដែល​បានចូល​​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​

១/ Seunghoon (WINNER)

Seunghoon កើត​នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩២។ គេ​បាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​នៅ​ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

២/ Hyunsik (BTOB)

Hyunsik កើត​នៅ​ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩២។ គេ​បាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០។

៣/ U-Kwon (Block B)

U-Kwon កើត​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩២។ គេ​នឹងត្រូវ​ចូល​បំពេញកាតព្វ​កិច្ច​យោធា​នៅ​ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា​។​

៤/ Jinho (Pentagon)

Jinho កើត​នៅ​ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩២។ គេ​បាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០។

៥/ Seunghyun (FT Island)

Seunghyun កើត​នៅ​ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩២។ គេ​បាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​នៅ​ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០។

៦/ Baro (B1A4)

Baro កើត​នៅ​ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩២។ គេ​បាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​នៅ​ថ្ងៃទី៣៩ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩។

៧/ Minhwan (FT Island)

Minhwan កើត​នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩២។ គេ​បាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​នៅ​ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

 

*អ្នក​ដែល​មិនទាន់​បាន​ចូល​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​យោធា​

 

១/ Jin (BTS)

២/ Chanyeol (EXO)

៣/ Baekhyun (EXO)

៤/ Kyung (Block B)

៥/ Zico (Block B)

៦/ Shownu (MONSTA X)

៧/ Ken (VIXX)

៨/ Sandeul (B1A4)

៩/ L (INFINITE)

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 6,051 times)