ទិន្នន័យ​គិត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ត្រូវ​បាន​ Korean Business Research Institute យក​ទៅធ្វើ​វិភាគ​ដើម្បី​តាម​រក​ចំណាត់​ថ្នាក់​សមាជិកក្រុមចម្រៀង​បុរស​ដែល​កំពុង​ទទួលបាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ជាង​ក្នុង​ខែនេះ​។​ ខាង​ក្រោម​ជា​លទ្ធ​ផ​ល​៖

១/ Jimin ក្រុម BTS

២/ Jungkook ក្រុម BTS

៣/ V ក្រុម BTS

៤/ Suga ក្រុម BTS

៥/ RM ក្រុម BTS

៦/ Jin ក្រុម BTS

៧/​ Cha Eun Woo ក្រុម ASTRO

៨/ Kang Seung Yoon ក្រុម WINNER

៩/ J-Hope ក្រុម BTS

១០/ Jung Yong Hwa ក្រុម CNBLUE

១១/ Minhwan ក្រុម FTISLAND

១២/ G-Dragon ក្រុម BIGBANG

១៣/ Yook Sungjae ក្រុម BTOB

១៤/ Xiumin ក្រុម EXO

១៥/​ Suho ក្រុម EXO

១៦/​ Baekhyun ក្រុម EXO

១៧/ Ravi ក្រុម VIXX

១៨/​ Kai ក្រុម EXO

១៩/ Jaehyun ក្រុម NCT

២០/ Chanyeol ក្រុម EXO

២១/​ Hongbin ក្រុម VIXX

២២/ Shindong ក្រុម Super Junior

២៣/ Han Seung Woo ក្រុម VICTON

២៤/ Mark ក្រុម NCT

២៥/ Rowoon ក្រុម SF9

២៦/ Song Mino ក្រុម WINNER

២៧/ Minhyun ក្រុម NU’EST

២៨/ Chen ក្រុម EXO

២៩/ Taeyang ក្រុម BIGBANG

៣០/ Taeyong ក្រុម NCT

 

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 2,731 times)