នៅ​ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ក្រុម​ហ៊ុន​  ‘FILA Korea’ បាន​ចែក​រំលែក​រូប​ភាព​ថ្មី​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​​របស់​ក្រុម BTS ដែល​ថត​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់​យុទ្ធ​នាការ​ទៅ​រៀន​វិញ​ ។ តាម​រយៈ​រូប​ភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​នេះ​ សមាជិក​ក្នុងក្រុម​នេះ​នីមួយៗ​បាន​​ជ្រើស​រើស​​ស្បែក​ជើងរបស់​​យីហោ ‘FILA’ ម្នាក់​មួយ​គូ​ដែល​ពួក​គេ​ពេញ​ចិត្ត​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​​។ RM ជ្រើស​រើស​ម៉ាក  ‘FILA Barricade XT 97’ រីឯ Jin ជ្រើ​ស​រើស​ម៉ាក ‘FILA RGB FLEX’ ហើយ SUGA ជ្រើស​រើស​ ‘FILA Rate Racer’ និង​ផ្សេង​ទៀត​។​ តោះ​ទៅ​មើល​ជម្រើស​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ខាង​ក្រោម​៖

One world, One FILA!강렬한 오리지널 디자인 라인약 3.5cm 키높이 효과휠라 바리케이드 XT 97#휠라 #방탄소년단 #RM #진 #슈가 #제이홉 #지민 #뷔 #정국#Jin #SUGA…

Posted by FILA Korea on Friday, 14 February 2020

One world, One FILA!VIVID 컬러니트 소재로 편안한 착용감휠라 RGB FLEX#휠라 #방탄소년단 #RM #진 #슈가 #제이홉 #지민 #뷔 #정국#Jin #SUGA #jhope #Jimin #V #JungKook #FILA #BTS#새학기 #신학기 #신발추천 #데일리슈즈 #스쿨룩 #대학생룩#backtoschool #휠라rgb #filargb

Posted by FILA Korea on Friday, 14 February 2020

One world, One FILA!베이지 베이스에 포인트 컬러어글리 스니커즈휠라 레이트레이서#휠라 #방탄소년단 #RM #진 #슈가 #제이홉 #지민 #뷔 #정국#Jin #SUGA #jhope #Jimin…

Posted by FILA Korea on Friday, 14 February 2020

One world, One FILA!컬러풀한 스니커즈휠라 특유의 쿠셔닝을 통한 편안함휠라 RGB FLEX#휠라 #방탄소년단 #RM #진 #슈가 #제이홉 #지민 #뷔 #정국#Jin #SUGA #jhope…

Posted by FILA Korea on Friday, 14 February 2020

One world, One FILA!어떤 패션에도 잘 어울리는스타일리시한 스니커즈휠라 RGB FLOW#휠라 #방탄소년단 #RM #진 #슈가 #제이홉 #지민 #뷔 #정국#Jin #SUGA #jhope…

Posted by FILA Korea on Friday, 14 February 2020

One world, One FILA!MIX&MATCH가 돋보이는레트로 느낌의 러닝화휠라 자가토#휠라 #방탄소년단 #RM #진 #슈가 #제이홉 #지민 #뷔 #정국#Jin #SUGA #jhope #Jimin…

Posted by FILA Korea on Friday, 14 February 2020

One world, One FILA!휠라 헤리티지를현대적 느낌으로 재해석한 데일리 러닝화휠라 자가토#휠라 #방탄소년단 #RM #진 #슈가 #제이홉 #지민 #뷔 #정국#Jin #SUGA #jhope…

Posted by FILA Korea on Friday, 14 February 2020

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 3,253 times)