តារា​ចម្រៀង​ទាំង​នេះ​ហាក់​មាន​អាថ៌កំបាំង​អាច​ឱ្យ​ពួក​គេ​មើល​ទៅ​នៅ​តែ​ក្មេង​ ហើយពិបាក​គិត​ថាពួក​គេ​ចាស់​ណាស់​​។ ចំណុច​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​រំជួល​ចិត្ត​នោះ​គឺ​តារា​ចម្រៀង​មួយ​ចំនួន​នឹង​ចូល​អាយុ ៣០ ឆ្នាំ​ (អាយុនៅកូរ៉េ​) ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​។ តោះ​ទៅមើល​ឈ្មោះ​តារា​ចម្រៀង​ដែល​នឹង​អបអរ​ខួប​កំណើត​ចូល​វ័យ​ ៣០ ឆ្នាំ​ទាំង​​អស់​គ្នា​!

AOA’s Jimin

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី8 ខែមករា ឆ្នាំ1991

VROMANCE’s Hyunkyu

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី11 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1991

 

INFINITE’s Woohyun

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី8 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1991

Mamamoo’s Solar

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី21 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1991

CL

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី26 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1991

BtoB’s Changsub

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី26 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1991

Apink’s Chorong

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ1991

Yoon Jisung

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី8 ខែមីនា ឆ្នាំ1991

Red Velvet’s Irene

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី29 ខែមីនា ឆ្នាំ1991

2AM’s Jinwoon

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី2 ខែឧសភា ឆ្នាំ1991

EXO’s Suho

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី22 ខែឧសភា ឆ្នាំ1991

HIGHLIGHT’s Dongwoon

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី6 ខែមិថុនា ឆ្នាំ1991

B1A4’s CNU

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ1991

CNBLUE’s Minhyuk

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ1991

Girls’ Generation’s Seohyun

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ1991

Heize

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី9 ខែសីហា ឆ្នាំ1991

INFINTE’s Sungyeol

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី27 ខែសីហា ឆ្នាំ1991

After School’s Nana

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី14 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ1991

CNBLUE’s Jungshin

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ1991

SHINee’s Key

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី23 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ1991

WINNER’s Jinu

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី26 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ1991

EXO’s Lay

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី7 ខែតុលា ឆ្នាំ1991

Ladies’ Code’s Ashley

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី9 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ1991

ZE:A’s Park Hyungsik

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី16 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ1991

SHINee’s Minho

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី9 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ1991

EXID’s Le

ថ្ងៃ​កំណើត​: ថ្ងៃទី10 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ1991

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 407 times)