តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ជា​ច្រើន​មាន​ “ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​” ដើម្បី​សម្គាល់​ពួក​គេ​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​។ ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​របស់​ពួក​គេ​អាច​ជា ការ​កាត់​សក់​ផ្នែក​ខាង​មុខ​ទម្លាក់​គ្រប​ថ្ងាស​ (លើ​ចិញ្ចើម​) ស្តាយ​សក់ប្លែកៗ​​ គ្រឿង​លម្អ​ខ្លួន​ផ្សេង​ៗ ។ល។ ទាំង​នេះ​ជារូប​របស់​​តារា​ចម្រៀង​ ១០ ដួង​ ​ពេល​នៅ​ជា​សភាព​ធម្មតា​ ដោយ​អត់​មាន​ការ​លែង​ខ្លួន​៖

1. Zion. T (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​: ពាក់​វ៉ែន​តា​ការពារ​កម្តៅ​ថ្ងៃ​)

2. Yoo Jae Suk (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​: ពាក់​វ៉ែន​តា​ធម្មតា​)

3. Dawn (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​: ទុក​សក់​វែង​)

4. Momo (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​: ការ​កាត់​សក់​ផ្នែក​ខាង​មុខ​ទម្លាក់គ្រប​​ថ្ងាស)

5. Hyoyeon (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន: សក់​ពណ៌ទង់ដែង​)

6. Joon Park (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​: ពាក់​វ៉ែន​តា​ការពារ​កម្តៅ​ថ្ងៃ)

7. Defconn (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​: ពាក់​វ៉ែន​តាធម្មតា និង​​ការពារ​កម្តៅ​ថ្ងៃ)

8. Heechul (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​: សក់​វែង​)

9. J-Hope (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​: មិន​ចំហ​ថ្ងាស​ទាំង​ស្រុង​)

10. Lisa (ស្តាយ​លែង​ខ្លួន​: ការ​កាត់​សក់​ផ្នែក​ខាង​មុខ​ទម្លាក់គ្រប​​ថ្ងាស)

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 9,564 times)