បុរស​ជន​ជាតិ​កូរ៉េ​ទាំង​អស់​តម្រូវ​ឱ្យ​ចូល​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​យោធា​ក្នុង​យោធា​ចាប់​ពី​អាយុ ២៨ ឆ្នាំ​។​ ក្នុង​ឆ្នាំ២០២០ តារា​ចម្រៀង​ទាំង​អស់​ខាង​ក្រោមនេះ​នឹង​ចំណាយ​ពេល​ហ្វឹក​ហាត់​ក្នុង​យោធា​មួយ​រយៈ​ធំ​។​

EXO’s Suho

WINNER’s Jinwoo

F.T. Island’s Jaejin

WINNER’s Hoon

ZE:A’s Dongjun

Feeldog

BTOB’s Hyunsik

INFINITE’s L

Daewon

B1A4’s Sandeul

IN2IT’s Jiahn

VIXX’s Ken

Block B’s U-Kwon

PENTAGON’s Jinho

HOTSHOT’s Junhyuk

EXO’s Baekhyun

MONSTA X’s Shownu

K.A.R.D’s J. Seph

IN2IT’s Yeontae

Block B’s Park Kyung

VROMANCE’s Chandong

Seunghyun

Baro

Block B’s Zico

EXO’s Chen

N. Flying’s Seunghyub

Teen Top’s C.A.P

F.T. Island’s Minhwan

100%’s Jonghwan

EXO’s Chanyeol

BTS’ Jin

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 7,036 times)