អ្នក​ប្រហែល​ដឹង​ហើយ​ថាសមាជិក​ក្រុមចម្រៀង​កូរ៉េ​មានអាយុ​មិន​ស្មើ​គ្នាទេ អ្នក​ខ្លះ​ចាស់​ជាង អ្នក​ខ្លះ​ក្មេង​ជាង​។ ប៉ុន្តែ​អ្វីដែល​គួរឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​នោះ​គឺ សមាជិក​ក្រុម​មួយ​ចំនួនមានអាយុ​ខុស​គ្នា​ដាច់ស្រឡះ ជាក់​ស្ដែង​ដូច​នៅខាង​ក្រោម​នេះ​!

១/ Wanna One (អាយុខុស​គ្នា ១០ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បង: Jisung (កើត​ឆ្នាំ 1991)

សមាជិក​ពៅ: Lai Kuanlin (កើត​ឆ្នាំ  2001)

 

២/ 2NE1 (អាយុខុស​គ្នា ១០ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បង: Park Bom (កើត​ឆ្នាំ 1984)

សមាជិក​ពៅ: Minzy (កើត​ឆ្នាំ  1994)

 

៣/ Red Velvet (អាយុខុស​គ្នា ៩ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បងr: Irene (កើត​ឆ្នាំ  1991)

សមាជិក​ពៅ: Yeri (កើត​ឆ្នាំ  1999)

 

៤/ Pink Fantasy (អាយុខុស​គ្នា ១៤ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បង: Aini (កើត​ឆ្នាំ  1991)

សមាជិក​ពៅ: Heesun (កើត​ឆ្នាំ  2005) *ចំណាំ: អតីត​សមាជិក​*

 

៥/ f(x) (អាយុខុស​គ្នា ៧ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បង: Victoria (កើត​ឆ្នាំ  1987)

សមាជិក​ពៅ: Krystal (កើត​ឆ្នាំ  1994)

 

៦/ IZ*ONE (អាយុខុស​គ្នា ៩ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បង: Kwon Eunbi (កើត​ឆ្នាំ  1995)

សមាជិក​ពៅ: Jang Wonyoung (កើត​ឆ្នាំ  2004)

 

៧/ GWSN  (អាយុខុស​គ្នា ៩ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បង: Miya (កើត​ឆ្នាំ 1993)

សមាជិក​ពៅ: Lena (កើត​ឆ្នាំ  2002)

 

៨/ DIA (អាយុខុស​គ្នា ៩ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បង: Eunice (កើត​ឆ្នាំ 1991)

សមាជិក​ពៅ: Somyi (កើត​ឆ្នាំ 2000)

 

៩/ g.o.d (អាយុខុស​គ្នា ១២ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បង: Park Joon Hyung (កើត​ឆ្នាំ 1969)

សមាជិក​ពៅ: Kim Taewoo (កើត​ឆ្នាំ 1981)

 

១០/ Real Girls Project (អាយុខុស​គ្នា ៩ឆ្នាំ)

សមាជិក​ច្បង: Sori (កើត​ឆ្នាំ 1990)

សមាជិក​ពៅ: Jane (កើត​ឆ្នាំ 1999)

 

ប្រភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 4,688 times)