ត្រឹម​តែ ៧ ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី Psycho  អាច​កើន​ចំនួន Likes ដល់​ ១០ មុឺន​នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ Melon។ ជោគ​ជ័យ​នេះ​នាំ​ឱ្យ​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​នេះ​ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ដែល​សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​នេះ​បាន​លឿន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៩​។

ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ចេញ​ចម្រៀង​ និង​ចំនួន​ថ្ងៃ​​​រក​បាន​ចំនួន​ ១០ មុឺន​ Like នៅ​លើ​ Melon:

  1. RedVelvet – Psycho [៧ ថ្ងៃ​]
  2. Itzy – Dalla Dalla [៦៤ ថ្ងៃ​]
  3.  Twice – Fancy [១០០ ថ្ងៃ​]
  4. Blackpink – Kill This Love [១១២ ថ្ងៃ​]

ជោគ​ជ័យ​ធ្វើ​ឱ្យ​ក្រុម Red Velvet ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​ស្រី​រក​បាន​ចំនួន​ Like បាន​លឿន​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​របស់ Melon។​

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 622 times)