ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ដល់​​ធំមានឈ្មោះ​ថា Melon Music Awards ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៩ ត្រូ​វ​បានធ្វើ​ឱ្យ​យ៉ាង​អធិកអធម​កាល​ពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ដោយ​មានការ​ចូល​រួម​ពី​តារាល្បីៗជា​ច្រើន​។ ខាង​ក្រោម​នេះជា​អ្នក​ឈ្នះ​ក្នុង​កម្ម​វិធីសម្រាប់​ឆ្នាំនេះ​!

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: BTS

 

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: Jannabi

-ពាន​រង្វាន់​ New Artist of the Year – Male: TXT

-ពាន​រង្វាន់​ New Artist of the Year – Female: ITZY

-ពាន​រង្វាន់​ Netizen’s Favorite Artist: BTS

-ពាន​រង្វាន់​ Best Pop: Billie Eilish –បទ “bad guy”

-ពាន​រង្វាន់​ Best Dance – Male: BTS –បទ “Boy with Luv”

-ពាន​រង្វាន់​ Best Dance – Female: Chungha –បទ “Gotta Go”

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: Mamamoo

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: Heize

-ពាន​រង្វាន់​ Best OST: Gummy –បទ “Remember Me” (ក្នុង​រឿង​ Hotel Del Luna)

Best Music Video: Kang Daniel –បទ “What are you up to”

-ពាន​រង្វាន់​ Stage of the Year – SEVENTEEN

-ពាន​រង្វាន់​ [ធំ] Record of the Year: BTS Map of the Soul: Persona

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: EXO

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: Bolbbalgan4

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: Jang Beom June

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: Taeyeon ក្រុម Girls’ Generation

-ពាន​រង្វាន់​ Best Ballad: Taeyeon ក្រុម Girls’ Generation

-ពាន​រង្វាន់​ Best Trot: Hong Jin Young

-ពាន​រង្វាន់​ Best Indie: Melomance

-ពាន​រង្វាន់​ Best Rap/Hip Hop: Epik High

-ពាន​រង្វាន់​ Best Songwriter: Pdogg

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: Chungha

-ពាន​រង្វាន់​ Top 10 Artist: MC the Max

-ពាន​រង្វាន់​ Kakao Hot Star Award: BTS

-ពាន​រង្វាន់​ Hot Trend: AB6IX

-ពាន​រង្វាន់​ 1theK Best Performance: THE BOYZ

-ពាន​រង្វាន់​ Best Rock: N.Flying

-ពាន​រង្វាន់​ Best R&B/Soul: Heize

-ពាន​រង្វាន់​ [ធំ] Song of the Year: BTS – “Boy With Luv”

-ពាន​រង្វាន់​ [ធំ] Album of the Year: BTS – Map of the Soul: Persona

-ពាន​រង្វាន់​ [ធំ] Artist of the Year: BTS

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 1,347 times)