អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​ ប៉ុន្តែ​បើ​សង្កេត​មើ​លឱ្យ​ច្បាស់ អ្នក​នឹង​ដឹង​ថា YoonA មិន​ដែល​បាត់​មុខ​ពីព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​សូម្បី​ដែល​ម្តង​ ចាប់​តាំងឆ្នាំ ២០០៩ មក​ម្ល៉េះ ហើយ​បើ​រាប់​ឱ្យ​ល្អិតល្អន់​ រហូត​មក​ដល់​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​វា​មាន​រយៈ​ពេល ១០ឆ្នាំហើយ​។ អ្វី​ដែល​ជា​រឿង​អស្ចារ្យ​មួ​យ​ទៀត​នោះគឺ មើល​ទៅសមាជិក​របស់​ក្រុម Girls’ Generation រូប​នេះ​មិន​ព្រមផ្លាស់​ប្ដូរ​មុខ​មាត់​តាម​វ័យ​នៃ​អាយុ​កាល​សោះ។ ឆែក​មើល​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម​!​

1/ ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ KBS Entertainment Awards ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2009

2/ ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ KBS Entertainment Awards ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2011

3/ ព្រឹត្តិការណ៍​​ SBS Music Awards ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2011

4/ ព្រឹត្តិការណ៍​ KBS Song Festival ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2012

5/ ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ KBS Drama Awards ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2013

6/ ព្រឹត្តិការណ៍​ KBS Song Festival ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2014

7/ ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ MBC Gayo Daejejeon ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2015

8/ ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ MBC Gayo Daejejeon ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2016

9/ ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ MBC Gayo Daejejeon ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2017

10/ ព្រឹត្តិការណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ MBC Gayo Daejejeon ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ 2018

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 1,064 times)