ក្នុងមួយ​ឆ្នាំៗ​មាន​ចម្រៀង​កូរ៉េ​រាប់​រយ​បទ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ ដោយ​ក្នុ​ងនោះមាន​ទាំង​ក្រុម​ថ្មី​ និ​ងក្រុមចាស់​ តែមិន​មែន​មានន័យ​ថា​ចម្រៀង​ដែល​ចេញទទួលបាន​ការ​ពេញ​និយម​ទាំង​អស់​នោះទេ។ ដោយ​ឡែក​ Melon គឺជា​វេបសាយ​ចម្រៀង​ដ៏​ធំមួ​យនៅក្នុង​ប្រទេសកូរ៉េ​​ ហើយ​ក៏​ជា​ប្រ​ភព​មួយ​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ស្វែក​រក​ទិន្នន័យ​នានា ក្នុ​ងនោះ​បួក​រួ​មទាំង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ចម្រៀង​កំពុង​ទទួលបា​ន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ប្រចាំឆ្នាំ​ និង​ប្រចាំខែ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ចំណាត់​ថ្នាក់​កំពូល​របស់​ចម្រៀង​ទាំង​ ១០បទនៃ​ក្រុម​នារី​ ដែល​មានអ្នក​ចូល​ស្ដាប់​ច្រើនជាង​គេក្នុង Melon៖

១០/ បទ Downpour _(I.O.I)

 

៩/ បទ Russian Roulette _(Red Velvet)

 

៨/ បទ Starry Night _(MAMAMOO)

 

៧/ បទ Knock Knock _(TWICE)

 

៦/ បទ Bad Boy _(Red Velvet)

 

៥/បទ  As If It’s Your Last _(BLACKPINK)

 

៤/ បទ TT _(TWICE)

 

៣/ បទ DDU-DU DDU-DU _(BLACKPINK)

 

២/ បទ Cheer Up _(TWICE)

 

១/ បទ Red Flavor _(Red Velvet)

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 865 times)