យោង​តាម​ទិន្នន័យ​នៃការ​ធ្វើ​វិភាគ​របស់​ Korean Institute of Corporate Reputation ដែល​បាន​បញ្ចេញនៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែកញ្ញា​ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ចំណាត់​ថ្នាក់​សមាជិក​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​ដែល​កំពុងទទួលបាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ប្រចាំ​ខែកញ្ញា៖

១/ Jimin (BTS)

២/ Jungkook (BTS)

៣/ V (BTS)

៤/ Baekhyun (EXO)

៥/ Cha Eunwoo (ASTRO)

៦/ Song Yuvin (អតីត​សមាជិក​ក្រុម  MYTEEN)

៧/ Choi Minhwan (FTISLAND)

៨/ Ha Sungwoon (HOTSHOT)

៩/ RM (BTS)

១០/ Jin (BTS)

១១/ Suga (BTS)

១២/ Heechul (Super Junior)

១៣/ J-Hope (BTS)

១៤/ Minhyun (NU’EST)

១៥/ Jinwoo (WINNER)

១៦/ Kwon Hyunbin (អតីត​សមាជិក​ក្រុម JBJ)

១៧/ Mino (WINNER)

១៨/ Xiumin (EXO)

១៩/ Jun (SEVENTEEN)

២០/ Hui (PENTAGON)

២១/ Kyuhyun (Super Junior)

២២/ Lee Daehwi (AB6IX)

២៣/ Kai (EXO)

២៤/ Hyunjae (THE BOYZ)

២៥/ Minho (SHINee)

២៦/ Taemin (SHINee)

២៧/ Lay (EXO)

២៨/ P.O (Block B)

២៩/ Baekho (NU’EST)

៣០/ Han Seungwoo ( X1)

 

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 2,432 times)