ចំណូល​សរុប​ពី​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍  Love/Speak Yourself Tour របស់​ក្រុម​ BTS​ ៖

 • សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ (65,9 លាន​ដុល្លារ​)
 • អង់​គ្លេស​ (18,5 លាន​ដុល្លារ​)
 • បារាំង (18,3 លាន​ដុល្លារ​)
 • កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ (8,5 លាន​ដុល្លារ​)
 • ហុង​កុង (7,4 លាន​ដុល្លារ​)
 • តៃ​វ៉ាន់ (7,1 លាន​ដុល្លារ​)
 • កាណាដា (5,0 លាន​ដុល្លារ​)
 • អល្លឺម៉ង់​ (4,3 លាន​ដុល្លារ​) និង​ Netherlands (2,2 លាន​ដុល្លារ​) ។

ចំណូល​សរុប​ពី​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍ In Your Area Tour របស់​ក្រុម BLACKPINK ៖

 • ប្រទេស​ថៃ​​ (8.52 លាន​ដុល្លារ​)
 • សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ (3.33 លាន​ដុល្លារ​)
 • អូស្ត្រាលី​ (2.73 លាន​ដុល្លារ​)
 • ឥណ្ឌូណេស៊ី (2.16 លាន​ដុល្លារ​)
 • ម៉ា​ឡេស៊ី​ (2.13 លាន​ដុល្លារ​)
 • អង់​គ្លេស​ (2.10 លាន​ដុល្លារ​)
 • ហ្វីលីពីន​ (1.65 លាន​ដុល្លារ​)
 • សំាង​ហ្គា​ពួរ​ (1.38 លាន​ដុល្លារ​)ឮ
 • ហុង​កុង​ (1.33 លាន​ដុល្លារ​)
 • អល្លឺម៉ង់​ (1.16 លាន​ដុល្លារ​)

ចំណូល​សរុប​ពី​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍ Neo City Tour របស់​ក្រុម NCT 127៖

 • សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​  (4.44 លាន​ដុល្លារ)
 • កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង (2.68 លាន​ដុល្លារ)
 • ថៃ​ (1.51 លាន​ដុល្លារ)
 • សំាង​ហ្គា​ពួរ​ (0.8 លាន​ដុល្លារ)
 • បារាំង​ (0.47 លាន​ដុល្លារ)
 • ជប៉ុន​ (0.43 លាន​ដុល្លារ)

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 3,956 times)