ទាំង​នេះ​ជា​បទ​ចម្រៀង​របស់​តារា​ចម្រៀង​ប្រុស​ដែល​មាន​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ និង​មាន​អ្នក​ចុច​មើល​ជាង​ ១០០ លាន​ដង​នៅ​អ៊ីន​ធឺណេត​។ មាន​ចម្រៀង​របស់​តារា​ក្នុងដួង​ចិត្ត​ប្រិយ​មិត្ត​ដែរ​ទេ​?

1. “Boys and Girls” – Zico (2015)

2. “EYES, NOSE, LIPS” – TAEYANG (2014)

3. “All I Wanna Do” – Jay Park

4. “Stay With Me” – Chanyeol

5. “Not Spring, Love, or Cherry Blossoms” – HIGH4 (2014)

6. “Missing You” – BTOB (2017)

7. “Really Really” – WINNER (2017)

8. “Love Scenario” – iKON (2018)

9. “Energetic” – Wana One (2017)

10. “Beautiful” – Wanna One (2017)

11. “BANG BANG BANG” – BIGBANG (2015)

12. “FXXK IT” – BIGBANG (2016)

13. “Blood Sweat & Tears” – BTS (2016)

14. “Spring Day” – BTS (2017)

15. “DNA” – BTS (2017)

16. “Fake Love” – BTS (2018)

17. “IDOL” – BTS (2018)

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 659 times)