ពេល​វេលា​ដើរ​លឿ​ន​ណាស់​​ រហូត​មក​ទល់​ពេល​នេះ​វាហួស​ពាក់​កណ្ដាល​ឆ្នាំទៅហើយ​ ហើយ​​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ជា​ច្រើន​បាន​បង្ហាញ​មុខ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េទាំង​ ១៣ ​ដែល​ចេញ​មុខ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩!

១/ ក្រុម VERIVERY: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

 

២/ ក្រុម ONEUS: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

 

៣/ ក្រុម Cherry Bullet: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

 

៤/ ក្រុម ITZY: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

 

៥/ ក្រុម TXT: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩

 

៦/ ក្រុម EVERGLOW: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩

 

៧/ ក្រុម BVNDIT: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

 

៨/ ក្រុម 1THE9: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

 

៩/ ក្រុម AB6IX: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

 

១០/ ក្រុម OnlyOneOf: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

 

១១/ ក្រុម CIX: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

 

១២/ ក្រុម Rocket Punch: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

 

១៣/ ក្រុម X1: ចេញ​មុខ​ជា​មួ​យ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

 

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 666 times)