ការជ្រុះ​សក់​តែង​តែ​កើត​មាន​ឡើង​សឹង​លើ​ក្បាល​គ្រប់​គ្នា​ និង​ជា​រឿង​ដែល​រំខាន​ដល់​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ ហើយ​ពួក​គេ​មាន​អារម្មណ៍​មិន​សូវ​ល្អ​ពីការ​ទំ​ពែក​ក្បាល​ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​ប្រាប់​គ្រប់​គ្នា​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ ពួក​គេ​កាន់​តែ​ចាស់​ហើយ​។ នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារា​ចម្រៀង​ដែល​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ពួក​គេ​ជ្រុះ​សក់​ច្រើន​រហូត​ដល់​ទំ​ពែក​ក្បាល​ ដោយ​ព្រោះ​តែ​ការ​គិត​ច្រើន​ ការ​តម​អាហារ​ និង​វ័យ​ចាស់​ជរា​៖

1. Park Myung Soo

2. Kim Yong Man

3. Peniel ក្រុម BTOB

4. Lee Kyu Han

5. IU

6. Sungyeol ក្រុម Infinite

7. Ha Yeon Soo

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 510 times)