បើ​សិន​ជា​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​តារា​សម្តែង​ស្រីរបស់​កូរ៉េ​រូប​ណាដែល​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ខ្លាំង​ និង​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​ អញ្ចឹង​អ្នក​កំពុង​មើល​ត្រូវ​កន្លែង​ហើយ​។ ខាង​ក្រោម​នេះជា​តារា​សម្តែង​ស្រី​ទាំង​ ១០ របស់កូរ៉េ​ដែល​ទទួល​បាន​តម្លៃ​ខ្លួ​នខ្ពស់​ជាង​គេ​ក្នុង​មួយ​ភាគៗ៖

១០/ Park Shin Hye: ($16,700 – ក្នុង​មួយ​ភាគ)

៩/ Park Bo Young: ($25,000 –ក្នុង​មួយ​ភាគ)

៨/ Shin Min Ah: ($25,000- ក្នុង​មួយភាគ​)

៧/ Gong Hyo Jin: ($33,400 – ក្នុង​មួយ​ភាគ​)

៦/ Kim Tae Hee: ( $33,400 – ក្នុង​មួយភាគ​)

៥/ Song Hye Kyo: ($41,800 – ក្នុង​មួយភាគ​)

៤/ Choi Ji Woo: ($41,800 – ក្នុង​មួយ​ភាគ​)

៣/ Ha Ji Won: ($42K – ក្នុង​មួយ​ភាគ​)

២/ Lee Young Ae: ($83500 – ក្នុង​មួយ​ភាគ​)

១/ Jun Ji-hyun ($83.9 – ក្នុង​មួយ​ភាគ​)

ប្រ​ភព៖  worldstrendingtopmost

(Number Of Views: 400 times)