បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​យក​មក​ពី​ការ​រាប់​បញ្ចូល​ចំនួន​នៃ​ការ​ឈ្នះក្នុង​ឆាក​តន្ត្រី​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ធំៗ​នៅកូរ៉េ​ទាំង​ ៦៖ The Show, Show Champion, Mcountdown, Music Bank, Music Core និង Inkigayo។ ​​ក្រុម​ចម្រៀង​ដែល​បាន​ឈ្នះ​ពាន់រង្វាន់​ច្រើនជាង​គេ​ក្នុង​ឆាក​តន្ត្រី​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​មាន​ដូច​បន្ត​បន្ទាប់​៖

១/ EXO –(ឈ្នះ​ ១០២ ដង​)

២/ Girls’ Generation –(ឈ្នះ​ ៩៨ ដង​)

៣/​TWICE –(ឈ្នះ​ ៩០ ដង​)

៤/ BIGBANG –(ឈ្នហ ៨៦ ដង)

៥/ BTS –(ឈ្នះ​ ៧០ ដង​)

៦/ BEAST/HIGHLIGHT –(ឈ្នះ ៥៩ ដង)

៧/ SHINee –(ឈ្នះ ៥៩ ដង)

៨/ Super Junior –(ឈ្នះ ៥៧ ដង)

៩/ SHINHWA –(ឈ្នះ ៥៣ ដង)

១០/ GFRIEND –(ឈ្នះ ៥៣ ដង)

១១/ Red Velvet –(ឈ្នះ ៥៣ ដង)

១២/​ IU –(ឈ្នះ ៥២ ដង)

១៣/ WANNA ONE –(ឈ្នះ ៤៩ ដង)

១៤/ PSY –(ឈ្នះ ៤៧ ដង)

១៥/ TVXQ! –(ឈ្នះ ៤៦ ដង)

១៦/ 2NE1 –(ឈ្នះ ៤៣ ដង)

១៧/ Apink –(ឈ្នះ ៤៣ ដង)

១៨/ INFINITE –(ឈ្នះ ៤៣ ដង)

១៩/ SISTAR –(ឈ្នះ ៤៣ ដង)

២០/ 2PM –(ឈ្នះ ៤១ ដង)

២១/ Wonder Girls –(ឈ្នះ ៤០ ដង)

២២/ g.o.d –(ឈ្នះ ៣៦ ដង)

២៣/ Yoo Seung Jun –(ឈ្នះ ៣៦ ដង)

២៤/ CNBLUE –(ឈ្នះ ៣៥ ដង)

២៥/ MAMAOO –(ឈ្នះ ៣៤ ដង)

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 419 times)