យោង​តាមទិន្នន័យ​ដែ​ល​បញ្ចេញដោយ​ Korea Institute of Corporate Repuation ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ចំណាត់​ថ្នាក់​តំណែង​សមាជិក​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​ដែលទទួល​បាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ប្រ​ចាំមិថុនា៖

១/ Jimin (BTS)

២/ Kang Daniel

៣/ Jungkook ((BTS)

៤/ V (BTS)

 

៥/ Ha Sung Woon

៦/ Jin (BTS)

៧/ Lee Dae Hwi (AB6IX)

៨/ Park Woo Jin (AB6IX)

៩/ SUGA (BTS)

១០/ Park Ji Hoon

ប្រ​ភព៖  allkpop

(Number Of Views: 589 times)