ពាក្យ​ថា “Boyfriend Look” ជា​ពាក្យ​ដែល​កំពុង​ពេញ​និយម​សម្រាប់​រៀប​រាប់​ពី​បុរស​ល្អ ​សុភាព​ និង​សង្ហា ហើយ​គួរឱ្យ​លង់​។ ទស្សនា​វដ្ដី​មួយ​បាន​ធ្វើការ​ស្ទង់​មតិ​ដើម្បី​រកតារា​សម្តែង​របស់​ជប៉ុន​ដែល​សម​នឹង​ងារ​ថា “Boyfriend Look”​ ហើយ​ខាង​ក្រោមនេះ​ជា​លទ្ធផល៖

១/ Takeuchi Ryoma

២/ Yoshizawa Ryo

៣/ Yamazaki Kento

៤/ Kubota Masataka

៥/ Jun Shison

៦/ Chiba Yudai

៧/ Okada Masaki

៨/ Suda Masaki

៩/ Sota Fukushi

១០/ Sakaguchi Kentaro

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 762 times)