គេហទំព័រ​ Billboard បាន​ចេញ​បញ្ជី​ឈ្មោះក្រុម​ចម្រៀង​ដែល​ជាប់​ក្នុង​តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​កំពូល​ចម្រៀង​ទាំង ១០០ នៅ​ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា។  “Boy With Luv” បាន​ជាប់​លេខ ៤០ ក្នុង​តារាង​នេះ​។

“Boy With Luv” គឺជា​ចម្រៀង​ទី១ របស់​ក្រុម BTS ដែល​អាច​រក្សា​តំណែង​លើ​តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​កំពូល​ចម្រៀង​ទាំង ១០០ បាន​រយៈ​ពេល ៣ សប្តាហ៍​ជាបន្ត​បន្ទាប់​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​កំពូល​ទាំង ៤០ ផ្សេង​ទៀត​។ សូម​ចូល​រួម​អបអរ​ក្រុម BTS !

ប្រភព៖ allkpop

(Number Of Views: 801 times)