ខែឧសភា​ជា​ខែ​មួយ​ដ៏​មមាញឹក​ ព្រោះ​មានក្រុមចម្រៀង​ជា​ច្រើន​បួក​រួម​ទាំង​ក្រុមចាស់​ និង​ថ្មី​ កំពុងត្រៀម​ខ្លួន​រង់​ចាំ​ការ​វិល​​វិញ​ជា​អាល​ប៊ុមថ្មី!

១/ Kim Dong Han (ថ្ងៃ​ទី១ ខែឧសភា​)

២/ Chancellor (ថ្ងៃ​ទី១ ខែឧសភា)

៣/ Park Bom (ថ្ងៃ​ទី២ ខែឧសភា)

៤/ Golden Child (ថ្ងៃ​ទី២ ខែឧសភា)

៥/ Moon Myung Jin (ថ្ងៃ​ទី៣ ខែឧសភា)

៦/ Cheetah (ថ្ងៃ​ទី៣ ខែឧសភា)

៧/ Jeon Jiyoon (ថ្ងៃ​ទី៤ ខែឧសភា)

៨/ Park Hyo Shin (ថ្ងៃ​ទី៦ ខែឧសភា)

៩/ MOMOLAND (ថ្ងៃ​ទី៧ ខែឧសភា)

១០/ Nam Woohyun ថ្ងៃ​ទី៧ ខែឧសភា)

១១/ Eric Nam (ថ្ងៃ​ទី៨ ខែឧសភា)

១២/ Oh My Girl (ថ្ងៃ​ទី៨ ខែឧសភា)

១៣/ Yoo Seungwoo (ថ្ងៃ​ទី៨ ខែឧសភា)

១៤/ MOMOLAND (ថ្ងៃ​ទី៨ ខែឧសភា)

១៥/ Henry (ថ្ងៃ​ទី៩ ខែឧសភា)

១៦/ Xiumin (ថ្ងៃ​ទី៩ ខែឧសភា)

១៧/ N.CA (ថ្ងៃ​ទី១០ ខែឧសភា

១៨/ Lim Jimin (ថ្ងៃ​ទី១២ ខែឧសភា)

១៩/ ONEWE (ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែឧសភា)

២០/ Weki Meki (ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែឧសភា)

២១/ DAVICHI (ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែឧសភា)

២២/ GOT7 (ថ្ងៃ​ទី២០ ខែឧសភា)

២៣/ N.Flying (ថ្ងៃ​ទី២២ ខែឧសភា)

២៤/ AB6IX (ថ្ងៃ​ទី២២ ខែឧសភា)

២៥/ NCT 127 (ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែឧសភា)

២៩/ Red Velvet (ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែឧសភា)

២៩/ ​We In The Zone (ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែឧសភា)

នៅមាន​ក្រុម​ចម្រៀង​ និង​អ្នក​ចម្រៀង​ទោល​ផ្សេង​ទៀតក៏​ត្រៀម​ខ្លួន​ចេញបទ​ថ្មីក្នុ​ងខែនេះ​ដែរ​ ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃ​ខែ​នៅពុំ​ទាន់​បាន​សម្រេច​នៅ​ឡើយ​ទេ ក្នុ​ងនោះ​រួម​មាន​៖

Ladies’ Code

Jeon Somi

LOONA

A.C.E

Dean

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 575 times)