យោង​តាម​ទិន្ន័យ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​វិភាគ​ដោយ​ Korean Business Research Institute បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ BTS នៅ​តែ​កាន់​កាប់​តំណែង​ចាស់ក្នុង​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម​ចម្រៀងបុរស​​ដែល​ទទួល​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ប្រ​ចាំ​ខែ​នេះ​។ BTS ឈរ​លើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​ ១ ដោយ​ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​សរុប​ចំនួន​ ១៦.១៤៤.១២២ ខណៈ​ដែល​ EXO ស្ថិត​ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​២ ដោយ​ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំនួន​ ៦.២៤៦.៧០០ ហើយ​​ NU’EST រំកិល​មក​កាន់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៣​ ដោយ​ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំនួន​ ៥.១២៣.៤២៤។

ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម​ចម្រៀង​បុរស​ដែលទទួលបាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ខ្លាំង​ប្រ​ចាំ​ខែ​មេសា​មាន​ដូច​បន្ត​បន្ទាប់​៖

១/ BTS

២/ EXO

៣/ NU’EST

៤/ TXT

៥/ SHINee

៦/ PENTAGON

៧/ Stray Kids

៨/ SEVENTEEN

៩/ BEAST

១០/ VAV

១១/ WINNER

១២/ BTOB

១៣/ Super Junior

១៤/ Block B

១៥/ 2PM

១៦/ JBJ95

១៧/ NCT

១៨/ MONSTA X

១៩/ VIXX

២០/ ASTRO

២១/ SF9

២២/ TVXQ

២៣/ GreatGuys

២៤/ The T-Bird

២៥/ HOTSHOT

២៦/ D.I.P

២៧/ INFINITE

២៨/ The Boyz

២៩/ JYJ

៣០/ VERIVERY

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 1,646 times)