កំពូល​ផលិត​កម្មនៅ​កូ​រ៉​មាន​បី​គឺ SM Entertainment, JYP Entertainment និង YG Entertainment ហើយ​មិន​ថា​ផលិត​កម្ម​មួយ​ណា​ក៏​សម្បូរ​ទៅដោយ​តារា​ដែល​មាន​រូប​រាង​ និង​មុខ​មាត់​ស្អាត​ដែរ​ ប៉ុន្តែ​មាន​តែ​ប៉ុន្នាក់​នាក់​ប៉ុណ្ណោះដែ​លត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុកថា​ជា​ស្រី​ស្អាត​ និង​ប្រុស​ស្អាត​ប្រ​ចាំ​ផលិត​កម្ម​។ កាល​ពីមុន​យើង​បាន​ឃើញ​ហើយ​ថា​អ្នក​ណា​កាន់​កាប់​តំណែង​ស្រីស្រស់​ ប្រុសសង្ហា​ប្រ​ចាំ​ផលិត​កម្ម SM និង JYP ហើយ​ឥឡូវ​នេះដល់​វេន​ផលិត​កម្ម YG ម្តង​។ ខាងក្រោម​​នេះ​ជា​តារា​ដែលគ្រប់​គ្នាស្គាស់​ថា​ជា​ស្រី​ស្អាត​ និង​ប្រុស​ស្អាត​ប្រ​ចាំ​ផលិត​កម្ម YG!

១/ Sunghoon (SECHSKIES)

២/ T.O.P (BIGBANG)

៣/ Dara (2NE1)

៤/ Jinu (WINNER)

៥/ Song (iKON)

៦/ Jisoo (BLACKPINK)

៧/ Junkyu (Treasure13)

៨/ Mashiho (Treasure13)

៩/ Haruto (Treasure13)

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 1,593 times)