តារា​ចម្រៀង​ជា​ច្រើន​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ចិញ្ចឹម​ដែល​ជួន​កាល​ល្បី​​ដូច​ពួក​គេ​ដែរ​។ ទាំង​នេះ​ជា​តារា​ចម្រៀង ៨ ដួង​ដែល​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ឆ្កែ​ស្អាត​ៗ​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​ដែល​អ្នក​គាំទ្រ​លង់​នឹង​ពួក​គេ​ដែរ​!

1. Sehun ក្រុម EXO

Sehun ក្រុម EXO សត្វ​ឆ្កែ​ Bichon Frise និង​ឈ្មោះ Vivi

2. V ក្រុម BTS ចិញ្ចឹម​ឆ្កែ​ឈ្មោះ Yeontan

3. Park Jihoon ចិញ្ចឹម​ឆ្កែ​ឈ្មោះ Max

4. Ravi ក្រុម VIXX ចិញ្ចឹម​ឆ្កែ​ឈ្មោះ Butt

5. Tzuyu ក្រុម TWICE ចិញ្ចឹម​ឆ្កែឈ្មោះ Gucci ​ដែល​ស្អាត​ដូច​នាង​ដែរ​

6. Seolhyun ក្រុម AOA ចិញ្ចឹម​ឆ្កែឈ្មោះ Dungchee

7. Joy ក្រុម Red Velvet ចិញ្ចឹម​ឆ្កែឈ្មោះ Haetnim

 

 

8. ឆ្កែ​របស់ Zero និង​ Ginger គឺ Taeyeon

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,181 times)