តារា​ចម្រៀង​ខ្លះ​កើត​មក​ព្រម​គ្នា​ជា​មួយ​ស្នាម​ញញឹង​ដែល​ឃើញ​ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មិន​ចង់​ដក​ខ្សែ​ភ្នែក​ចេញ​ អ្នក​ខ្លះ​មាន​ស្នាមញញឹម​​គួឱ្យ​ស្រលាញ់​ ខ្លះ​ទៀត​ញញឹម​ឡូយ​ខ្លាំង​ ខណៈ​ដែ​ល​មួយ​ចំ​នួន​ទៀត​ញញឹម​ជា​មួយ​ភ្នែក​របស់​ពួក​គេ​។

១/ Tiffany

២/ Kang Daniel

 

៣/ DK (SEVENTEEN)

 

៤/ Eunji (Apink)

 

៥/ Cha Eunwoo (ASTRO)

 

៦/ Hyunsik (BTOB)

 

៧/ JB (GOT7)

៨/ Chuu (LOONA)

៩/ Jeno (NCT)

១០/ Jimin (BTS)

១១/ Kihyun (MONSTA X)

១២/ D.O. (EXO)

១៣/ Lia (ITZY)

១៤/ Moonbin (ASTRO)

១៥/ Onew (SHINee)

១៦/ Joshua (SEVENTEEN)

១៧/ Sunggyu (INFINITE)

១៨/ Yerin (GFRIEND)

១៩/ Bobby (iKON)

២០/ Hyungjin (Stray Kids)

២១/ Baekho (NU’EST)

២២/ Shownu (MONSTA X)

២៣/ Junho (2PM)

២៤/ Joy (Red Velvet)

៨/ Chuu (LOONA)

 

៩/ Jeno (NCT)

 

១០/ Jimin (BTS)

 

១១/ Kihyun (MONSTA X)

 

១២/ D.O. (EXO)

 

១៣/ Lia (ITZY)

 

១៤/ Moonbin (ASTRO)

 

១៥/ Onew (SHINee)

 

១៦/ Joshua (SEVENTEEN)

 

១៧/ Sunggyu (INFINITE)

១៨/ Yerin (GFRIEND)

១៩/ Bobby (iKON)

២០/ Hyungjin (Stray Kids)

២១/ Baekho (NU’EST)

២២/ Shownu (MONSTA X)

២៣/ Junho (2PM)

២៤/ Joy (Red Velvet)

១៨/ Yerin (GFRIEND)

 

១៩/ Bobby (iKON)

 

២០/ Hyungjin (Stray Kids)

 

២១/ Baekho (NU’EST)

 

២២/ Shownu (MONSTA X)

 

២៣/ Junho (2PM)

២៤/ Joy (Red Velvet)

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 1,393 times)