មាន​តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ល្បីៗ​ច្រើន​ណាស់​ដែល​កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួនវិល​វិញ​នៅ​ខែ​មិនា​នេះ​! តោះ​ ទៅ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​៖

ថ្ងៃ​ទី៤ ខែមិនា​

_ក្រុម TXT

_ កញ្ញា Sunmi

_Dongwoo (INFINITE)

_Jisook (អតីត​សមាជិក​ក្រុម Rainbow)

ថ្ងៃ​ទី៥ ខែមិនា​

_ក្រុម GOT7

_Ravi (ក្រុម VIXX)

_Subin (អតីត​សមាជិក​ Dal Shabet)

 

ថ្ងៃ​ទី៦ ខែមិនា​

_Doyoung និង Rocoberry (ក្រុមNCT)

_ក្រុម HBY

_Anda

_S.I.S

_Kim Min Seok (ក្រុម MeloMance)

 

ថ្ងៃទី៨ ខែមិនា​

_Hong Jin Young

 

ថ្ងៃ​ទី៩ ខែមិនា​

_DinDin

 

ថ្ងៃទី១១ ខែមិនា​

_ក្រុម Epik

_ក្រុម ARGON

_Wooseok និង Lai Kuanlin (ក្រុម PENTAGON)

 

ថ្ងៃ​ទី១២ ខែមិនា​

_ក្រុម DreamNote

_Kim Yoon Hee

 

ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមិនា​

_Park Bom

_ក្រុម GWSN

 

ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែមិនា​

_ក្រុម MAMAMOO

_ក្រុម 100%

 

ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មិនា​

_Bang Yong Guk

 

ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មិនា​

_ក្រុម DIA

 

នៅ​មាន​តារា​ចម្រៀង​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ទាន់​ប្រាប់​ថ្ងៃ​ចេញ​ចម្រៀង​ថ្មី​របស់​ពួក​គេ។ រង់​ចាំ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​

ប្រ​ភព៖  soompi

(Number Of Views: 921 times)