ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​កូ​រ៉េ​ឈ្មោះ Sevenedu បាន​ធ្វើ​ប្រជា​មតិ​​តាម​អន​ឡាញ​ដើម្បី​បោះ​ឆ្នោត​រក​មើល​ថា​ តើតារា​ប្រុស​រូប​ណា​ខ្លះ​ដែល​នារី​ចង់​ឱ្យ​សូកូឡាជាង​គេ​​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ ? ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​លទ្ធផល៖

៥/ Jung Hae In (ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំ​នួន​ ១០២ = ១%)

៤/ Park Bo Gum (ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំ​នួន​ ១៦៦ = ១.៦%)

៣/ Sungjae  ក្រុម BTOB (ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំ​នួន​ ៥៨២= ៥.៥%)

២/ Jimin ក្រុម BTS (ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំ​នួន​ ៤.២៨៥ = ៤០.២%)

១/ Kang Daniel (ទទួល​បាន​សំឡេង​ឆ្នោត​ចំ​នួន​ ៥.៤៨៤ = ៥១.៤%)

ប្រ​ភព៖  koreaboo

(Number Of Views: 1,336 times)