ក្រុម​ MUSTB មាន​សមាជិក​ទាំង​អស់​ចំ​នួន​ ៧រូប​ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​ដូច​ជា Sihoo, Taegeon, Soohyun, Sangwoo, Doha, Hawoon, និង Wooyeon ហើយ​ក្រុម​ដែល​ទើប​នឹង​រះ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ផលិត​កម្ម​ Must M Entertainment។ ឈ្មោះ​របស់​ក្រុម​ (MUSTB) គឺ​ត្រូវ​បាន​យក​មក​ពីពាក្យ​ថា​​ “We Must Believe you” ហើយ​បទ​ “I Want U” គឺ​ជា​ចម្រៀងក្រប​មុខ​​ដំបូង​របស់​ពួក​គេ​។ ទស្សនា​វីដេអូចម្រៀង​ខាង​ក្រោម​!

ប្រភព៖  allkpop

(Number Of Views: 85 times)