ដោយ​មាន​មនុស្ស​កាន់​តែ​ច្រើន​ប្រើ​ប្រាស់គេ​ហទំព័រ​​ Spotify ដើម្បី​ជួយ​គាំទ្រ​តារា​ចម្រៀង​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​របស់​ពួក​គេ​ មាន​ក្រុម​ចម្រៀង​កូរ៉េ​ដ៏ល្បី ១០ ក្រុមដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្នុង​គេហ​ទំព័រ​ Spotify តាម​រយៈ​ចំនួន​អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​របស់​ពួក​គេ​។

1. ក្រុម BTS – អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 6,873,603 នាក់​

2. ក្រុម Red Velvet –អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 1,795,908 នាក់​

3. ក្រុម EXO –អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 1,733,771 នាក់​

4. BLACKPINK –អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 1,727,766  នាក់

5. BIGBANG – អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 1,609,238  នាក់

6. SEVENTEEN – អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 1,117,010 នាក់

7. WINNER – អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 973,845 នាក់

8. KARD – អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 923,725 នាក់

9. MONSTA X –អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 913,483 នាក់

10. EXID – អ្នក​ស្តាប់​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន 888,583 នាក់

ប្រភព៖ koreaboo

(Number Of Views: 1,643 times)